Zawiadomienie o utracie książeczki wojskowej
W przypadku utraty lub kradzieży Książeczki Wojskowej można zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie z wnioskiem o wydanie duplikatu.. Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem w następujących okolicznościach (czas, miejsce, powód utraty):zawiadomienie o utracie / zniszczeniu/ ksiĄŻeczki wojskowej Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadana utraciłem/łam w następujących okolicznościach ( czas, miejsce , powódZawiadomienie o utracie (zniszczeniu) Książeczki Wojskowej Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem w następujących okolicznościach (czas, miejsce, powód utraty): .Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu * książeczki wojskowej Proszę o, wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem/am*w następujących okolicznościach ( tj. czas, miejsce itd.ZAWIADOMIENIE O UTRACIE KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem w następujących okolicznościach: (podać okoliczności zagubienia, zniszczenia itp.) W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej zobowiązuję się zwrócić jąTitle: Zawiadomienie o utracie książeczki wojskowej Author: Anna WÓJCIK Subject: wydanie duplikatu książeczki wojskowej Created Date: 8/6/2019 10:37:43 AMInformuj ę, że utracono zniszczono *) wojskowy dokument osobisty (ksi ążeczk ę wojskow ą) w zwi ązku z powy ższym prosz ę o wydanie duplikatu w/w dokumentu..

Zawiadomienie o utracie książeczki wojsk.

(stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca) (PESEL) (aktualny adres zamieszkania, telefon) WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W LUBLINIE ZAWIADOMIENIE O UTRACIE (ZNISZCZENIU) KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ I.. ZAWIADOMIENIE O UTRACIE (ZNISZCZENIU) KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ.. W związku z powyższym proszę o wydanie duplikatu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej, potwierdzenie opłaty skarbowej, fotografię (3 cm x 4 cm), dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy albo paszport, w przypadku nie posiadania takowych bo np. zostały skradzione, należy dołączyć stosowne zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży na policji).O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.Zawiadomienie o utracie książeczki wojskowej Płatności w kwocie 28,00 zł należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citi Handlowy), gotówką w Urzędzie Miasta Częstochowy lub dowolnym Urzędzie Pocztowym.Do wypełnionego „Zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej" dołączyć potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej oraz aktualne zdjęcie o wymiarach 3 x 4 cm..

W związku z powyższym proszę o wydanie duplikatu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ.

powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej - pobierz, wypełnij i wydrukuj, zdjęcie o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy, dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty lub paszport, dowód opłaty za duplikat.WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE ul. L. Mierosławskiego 22 01-558 Warszawa ZAWIADOMIENIE O UTRACIE (ZNISZCZENIU) KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ - WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadanąZAWIADOMIENIE O UTRACIE (ZNISZCZENIU) KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem w następujących okolicznościach (powód utraty): .ZAWIADOMIENIE O UTRACIE KSI ĄŻ ECZKI WOJSKOWEJ Prosz ę o wydanie duplikatu ksi ążeczki wojskowej, poniewa ż dotychczas posiadan ą utraciłem w nast ępuj ących okoliczno ściach: (poda ć okoliczno ści zagubienia, zniszczenia itp.) W razie odzyskania utraconej ksi ążeczki wojskowej zobowi ązuj ę si ę zwróci ć j ąZAWIADOMIENIE O UTRACIE (ZNISZCZENIU) KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ - WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem w następujących okolicznościach (czas, miejsce, powód utraty) .zawiadomienie o utracie ( zniszczeniu ) KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem w następującychOpłatę skarbową ponosi zgłaszający (wydanie duplikatu książeczki wojskowej - stawka 28 zł., art.5 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j..

W celu uzyskania duplikatu należy złożyć niżej wymienione dokumenty: 1. zawiadomienie o utracie książeczki wojskowej : 2.zawiadomienie o utracie ( zniszczeniu) ksiĄŻeczki wojskowej Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej , ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem w następujących okolicznościach ( czas, miejsce, powód utraty )O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.POWIADOMIENIE O UTRACIE / ZNISZCZENIU *) WOJSKOWEGO DOKUMENTU OSOBISTEGO (KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ) Informuję, że utracono zniszczono *) wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt