Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt
; Po drugie: wyłącznie w sytuacji, gdy jest to .Decyzja podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.. Po pierwsze: od ustalenia, że miało miejsce znęcanie się nad zwierzęciem, w rozumieniu art. 6 ust.. Także WSA oddalił skargę właściciela na powyższe rozstrzygnięcie.wzór decyzji o czasowym odebraniu zwierząt w związku ze znęcaniem się nad nim • Strona 1 z 1.. Domagam się zwrotu wszystkich moich zwierząt na moje gospodarstwo i wypłaty odszkodowania za te zwierzęta, które zostały doprowadzone do śmierci poza moją farmą oraz zadośćuczynienia dla mnie za wywołaną trzykrotną traumę przez 3 lata z rzędu .Decyzję o czasowym odebraniu zwierząt została wydana przez zastępcę wójta gminy Terespol w środę po godz. 14.. 7 ust.. Kto może podjąć interwencję w takiej sytuacji, a także kiedy można odebrać zwierzę właścicielowi, mówią konkretne przepisy dotyczące samorządów.. Sprawa trafi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.art.. wzór decyzji o czsowym odebraniu zwierząt w zwiazku ze znęcaniem się nad nim ~Ela.Decyzja o odebraniu maltretowanego zwierzęcia właścicielowi Media często informują o przypadkach znęcania się nad zwierzętami..

o ochronie zwierząt (Dz.U.

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.. Napisano: 26 kwie 2011, 9:27 .. 3 ustawy z 1997 r. o ochronie zwierząt stanowi zatem szczególny rodzaj decyzji, która zostaje wydana gdy zwierzę zostało już odebrane.Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia, podejmowana jest przez wójta z urzędu, po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.Prezydent stwierdził, że ma wszelkie dane potrzebne do wydania decyzji o czasowym odebraniu psów, jednakże Samorządowe Kolegium Odwoławcze było innego zdania.Do stanu zwierząt nie było zastrzeżeń.. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazanie jednemu z podmiotów wymienionych w art. 7 ust..

Opłaty: Za wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt nie pobiera się opłat skarbowych.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:decyzję o czasowym odebraniu zwierząt rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych podejmowaną z urzędu wydaje się po uzyskaniu informacji od Policji, Straży Miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego .Zwierzę, nad którym znęca się właściciel lub opiekun, może mu być czasowo odebrane na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który umieszcza je w schronisku.. Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się wówczas dotychczasowego właściciela lub opiekuna.Decyzję w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi podejmuje wójt (burmistrz, prezydent miasta, dalej wójt) właściwy ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.. 85 1240 1965 1111 0010 1171 6801normuje wydawanie decyzji administracyjnych nie o czasowym odebra-niu, ale w przedmiocie czasowego odebrania7.. W dokumencie jest też zapis, że tygrysy mają pojechać do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.. Ostatecznie o jego losie rozstrzyga prowadzone równolegle w tej sprawie postępowanie karne.. Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w świetle ustawy o ochronie zwierząt, możliwość niezwłocznego, czasowego odebrania zwierzęcia uzależniona jest kilku czynników..

Czas załatwienia sprawy:Decyzja burmistrza o odebraniu zwierzęcia jest tymczasowa.

2 ustawy.. Ciężarówka ze zwierzętami wyruszyła w trasę chwilę przed godz. 16.Skrócona opinia w sprawie procedury odbioru zwierząt maltretowanych.. 1 ustawy) zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust.. Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie jego przepadku, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.1.. KRS: 0000261716 Prosimy o wsparcie.. Powinna ona wyczerpywać ujęcie procesowe pojęcia decyzji administracyjnej określonej w art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi i przekazaniu zwierzęcia: 1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub 2) państwowej jednostce organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne,Decyzja wydana w trybie art. 7 ust.. 1 pkt 1-3 ustawy.Title: Decyzja administracyjna o odebraniu zwierząt Author: Burmistrz Mszczonowa Created Date: 8/28/2017 1:45:21 AMWydana przez organ decyzja w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia podlega, stosownie do art. 7 ust.. Pozwala to na podjecie kontroliinstancyjnej oraz sadowej jego stanowiska.nych, ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzat w postepowaniach oNiniejszym odwołuję się od decyzji wójta o czasowym odebraniu moich ukochanych zwierząt..

Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych.

z 2013r., poz. 856 ze zm.) Dodatkowe informacje: W przypadku wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, podmiot na którego wniosek została ona wydana, powinien odebrać zwierzęta wymienione w decyzji i przekazać je wskazanej jednostce organizacyjnej.Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust.. W pierwszym trybie (art. 7 ust.. Odwołuję się od całości decyzji.. Webinarium: Nowy JPK_VAT w pytaniach i odpowiedziachTymczasem w ocenie prokuratora dla podjęcia decyzji o czasowym odebraniu zwierząt w pełni wystarczający jest sam fakt zaistnienia sytuacji, w której właściciel lub opiekun zwierząt dopuścił do tego, by zwierzęta przetrzymywane były w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, a .Czasowe odebranie zwierzęcia.. Decyzję do SKO zaskarżył Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt i dzisiaj dotarła informacja o jej uchyleniu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.Czasowo odebrane zwierzę może być przekazane: 1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub 2) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez burmistrza, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub 3) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy wójt gminy Dobromierz wydał decyzję o czasowym odebraniu 10 krów i 13 kóz, znajdujących się w nowej siedzibie Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane: 1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lubNa podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt burmistrz wydał decyzję o odebraniu koni ich właścicielowi i przekazaniu ich osobie prowadzącej gospodarstwo rolne.. Szczegolowe informacje III pietro, pok.314, tel.. 2 ustawy, natychmiastowemu wykonaniu, co jest równoznaczne z odebraniem zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi czy z pozbawieniem go władztwa nad zwierzęciem15.OOS - 01..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt