Zgoda rodzica na profil kierowcy
Dokument tożsamości (do wglądu) 2.. Aby wyrobić numer PKK do rozpoczęcia wykładów online z instruktorem wraz z kursem e-learningowym na prawo jazdy możesz skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej.. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w odpowiedniej placówce wraz z kompletem dokumentów w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę PKK.. O Profil ubiegasz się na podstawie ogólnodostępnego wniosku o wydanie praw jazdy.. Na podstawie PKK urzędy, szkoły jazdy, WORD-y oraz inne instytucje, które biorą udział w procesie uzyskiwania prawa jazdy, rozpoznają kandydata na kierowcę.Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) /Wydanie prawa jazdy po egzaminie, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.. PKKoryginał pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna o wyrażenie zgody na rozpoczęcie szkolenia, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.. -kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy) Miejsce złożenia dokumentów:-Urząd Miasta Białystok Departament Obsługi Mieszkańców:KM-21 Profil kandydata na kierowcę PKK Karta usługi KM-21 Profil kandydata na kierowcę (PKK) Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca.. Jest on dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy..

...Zgoda rodzica lub opiekuna- jeżeli jest wymagana.

Na podstawie dokumentów organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 .Miejscowo ść i data OŚWIADCZENIE zgoda rodziców/opiekuna* My(Ja) ni Ŝej podpisani wyra Ŝamy zgod ę, Ŝeby syn/córka* ., PESEL (lub data i miejsce .Wniosek o wydanie PKK (Profilu Kandydata Kierowcy) Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowce (Profilu PKK).. 2 ustawy o kierujących pojazdami: „Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna".. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy: .. Zgoda rodzica (170,62 kB) załączył: Iwona Cisek, Redaktor dnia 2019-12-11 13:12 Liczba pobrań: 488.. Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata Wniosek o przesłanie dokumentów do WORD.. Dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T;Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) 1.. Kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiadasz.. To jest kolejny etap centralizacji państwa polskiego.. Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5×4,5 cm, pozycja frontalna* 4.. Profil kandydata na kierowcę- dlaczego ?. Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca: Wydanie prawa jazdy; Wydanie pozwolenia .PKK — profil kandydata na kierowcę - zestaw danych, które identyfikują osobę, która chce uzyskać prawo jazdy..

... pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego - jeśli nie ukończyłeś 18 lat.

Podanie o rezygnację z przystąpienia do egzamin.. 1 pkt.. Formularze o założenie PKK są dostępne w wydziałach komunikacji i można je wypełnić na miejscu.. Oczywiście możesz też wydrukować i wypełnić wniosek w domu.. W przypadku sprawowania władzy wyłącznie przez jednego z rodziców należy okazać dokument potwierdzający ten fakt.Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B1, B lub T, nie ukończyła 18 lat zgoda rodzica.pdf.. KROK SZÓSTY Posiadając już numer profilu Kandydata na Kierowcę - PKK - wreszcie można zapisać sie na kurs prawa jazdy w wybranej przez siebie szkole jazdy.Wymagane dokumenty: 1.. Wymóg posiadania tego dokumentu przez każdego kandydata na .Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy od ręki numer Profilu Kandydata na Kierowcę - PKK (ewentualny czas oczekiwania to 2 dni robocze).. Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na numer PKK wynosi do 2 dni roboczych..

Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna sporządzona w obecności urzędnika, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.

Do wglądu: dokument tożsamości.• pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę nie ukończyła 18 lat.. Dowód uiszczenia opłaty za .Nie musisz składać wniosku o wydanie numeru PKK osobiście.. Pamiętaj jednak o tym, że dokument należy wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym.Opis: ZRO Zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie przez dziecko prawa jazdy.. Kserokopia posiadanego prawa jazdy-jeżeli posiada .. Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy w terminie 2 dni roboczych generuje profil kandydata na kierowcę.. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców 5.. Urząd Starosty ma 3 dni na przekazanie zainteresowanej osobie wygenerowanego numeru PKK.Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.. Wniosek do druku PDF..

... (do wglądu) • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (przy kat.

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to generowany przez starostwa elektroniczny dokument, zawierający zestaw aktualnych danych na temat osoby składającej papiery na prawo jazdy, potwierdzający jej uprawnienia, który pozwoli ją szybko i łatwo zidentyfikować.. Kserokopię posiadanego prawa jazdy (jeżeli wnioskodawca posiada), .. Profil kandydata na kierowcę to elektroniczny dokument, .przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, -pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat.. 2.orzeczenie psychologiczne wydane na podstawie art. 82 ust.. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i .Oświadczenie Rodziców - zgoda na uzyskanie prawa jazdy.. AM, A1, B1) pobierz oświadczenie.. C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E, pozwolenia do kierowania tramwajem, pisemna zgoda rodzica lub opiekuna jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat / kat AM,A1,B1,B,T /,- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem przez osobę poniżej 18. roku życia - wzór dostępny poniżej w załączniku; .. Profil Kandydata na Kierowcę jest wydawany bezpłatnie.. - zgodę rodzica do rozpoczęcia kursu (w przypadku osób nie pełnoletnich) - (wzór tutaj)w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców (przynajmniej jeden rodzic składa podpis przy urzędniku).. Zawiera podstawowe informacje kandydacie na kierowcę.. oryginał pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna o wyrażenie zgody na ubieganie się o prawo jazdy, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dot.. za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.Aby stworzyć profil kierowcy należy złożyć następujące dokumenty: wniosek o wydanie prawa jazdy; oświadczenie o spełnianiu wymagania przebywania na terytorium Polski co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym oraz o niewystępowaniu uzależnieniu od alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol, o nieposiadaniu wyroku sądu zakazującego prowadzenia pojazdów .. (podpis rodzica / opiekuna prawnego*) _____ * - niewłaściwe skreślić 1.. Wyjaśniamy krok po kroku jak założyć PKK - czyli Profil Kandydata na Kierowcę.Odbierz Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który stanowi podstawę zapisu na szkolenie i umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego.. Wniosek prawo jazdy (694,30 kB) załączył: Iwona Cisek, Redaktor dnia 2020 .e) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B, B1, T - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat, f) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,Wniosek o profil kierowcy można złożyć na trzy miesiące przed osiągnięciem pełnoletności, ale do egzaminu dopuszczani są kursanci najwcześniej na miesiąc przed osiemnastymi urodzinami.. Wniosek (składamy osobiście) 3.. Oświadczenie kandydata na Kierowcę (PKK) Druk opłaty za egzamin (Lublin) Pełnomocnictwo czynności urzędowych dot..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt