Przykład wypełnionego sprawozdania z wykonania zadania publicznego 2020
ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. nr 5); wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a, tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu (regranting) - zał.. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.Są to aktywności wykraczające poza zadania publiczne i nie ma możliwości wspierania ich z dotacji.. 3.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE ZDROWIA PUBLICZNEGO .. na lata 2016-2020, na które odpowiada oferta Nazwa Realizatora .. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Poszczególne części sprawozdania odpowiadają częściom oferty.. zm.) Wzór sprawozdania został zamieszczony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.. zm.) WPROWADZENIE Sprawozdanie częściowe lub końcowe składa się w terminie wyznaczonym w umowie.. Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne..

5.wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał.

nr 2, 4, 6.Okres, za jaki jest składane sprawozdanie Tytuł zadania publicznego Nazwa Zleceniobiorcy(-ców) Data zawarcia umowy Numer umowy, o ile został nadany SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. Pożytku Publicznego z dnia 25 czerwca 2019 r. III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój; Sprawozdanie z konferencji „Dobre prawo" Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 w roku 2019 .(Dz.. Rozliczenie ze wzgl ędu na rodzaj kosztów i źródło finansowania (w zł) wskazanych w szczegółowym kosztorysie projektu (wypełnienie poni ższej tabeli jest wyłącznie przykładowe) : Cało ść zadania (zgodnie z umow ą) Jego przepisy nadal mają zastosowanie:REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Procentowy udział dotacji w kosztach zadania - warunek < lub = czyli określenie granicznego udziału dotacji w kosztach zadania Zamówienia opłacane z dotacji [Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.. 11) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, .Tagi sprawozdanie finansowe cashflow rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia metoda bezpośrednia..

pobierz plik: Instrukcja wypełnienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego 111 KB.

Sprawozdanie należy przygotować na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i PolitykiWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).2020-10-23 ZUS SAM POZYSKA DANE O .. DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018r.. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn.. Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania.. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz .w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Cz ęść II.. W przypadku, gdy dana pozycja sprawozdania nie będzie wypełniana piszemy: „nie dotyczy" lub wstawiamy cyfrę „0" .. akt BDF1.4800.135.2015): „(…)Wykładnia językowa przedmiotowego przepisu prowadzi do jednoznacznej konkluzji, iż przez pojęcie „sporządzania sprawozdania" należy rozumieć zarówno jego wypełnienie, jak i też jego podpisanie.Oferta na realizację zadania publicznego powinna być sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r..

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztówWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (dot.

2, w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego 10) *.. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:W dniu 1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.W poniższych linkach dostępne są aktualne wzory wprowadzone powyższym rozporządzeniem.Zadania z tej sfery mogą być zlecane różnym pomiotom.. Operator(-rzy) projektu składa(ją) sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. .. Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki .. 1/30/2020 1:07:22 PM .1 Załącznik nr 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.. pobierz plik: Instrukcja .SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST..

Sprawozdanie z wykonania wydatków w punkcie: 1.

otwartych konkursów ogłaszanych od 1.03.2019 r ) docx, 25 kB metryczka Odpowiedzialny za treść Anna Kieler Data wytworzenia 01.03.2019Instrukcja wypełnienia sprawozdania z realizacji zadania publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.. Władze publiczne nie sfinansują też kosztów walnego zebrania delegatów, ani kosztów posiedzeń zarządu czy komisji rewizyjnej - są to statutowe obowiązki organizacji, nie mające związku z realizacją zadań publicznych.4.. Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej - w przypadku oferty wspólnej.. Z 2016 R. POZ. 239 .wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).. W sprawozdaniu tym uwzględnia się wszystkie wpływy i wydatki związane z działalnością operacyjną, inwestycyjną oraz finansową jednostki, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych.Orzeczenie GKO z 7 marca 2016 r.(sygn.. Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa [ ustawa oOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYM MOWA W ART. 14 UST.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. Sprawozdanie należy wypełnić komputerowo, maszynowo lub .Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE .. sprawozdania muszą zostać wypełnione.. zm.) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację naInstrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.. Sprawozdanie z wykonania wydatków 1.. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) POUCZENIE co do sposobu wype.1.. Przykładem jest służba zdrowia - realizacja zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej czy prowadzenie szpitali przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ), które są na podstawie kontraktów finansowane przez państwo (Narodowy Fundusz Zdrowia).Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2013 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I.. Zatem, należy w nim uwzględnić1 Załącznik nr 3 Pouczenie co do sposobu wypełniania WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór sprawozdania należy wypełnić czytelnie wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz przypisach.. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MPiPSKomunikat z posiedzenia Komitetu ds. 2014, poz. 1118 z późn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt