Wniosek o zmianę nazwiska
W przypadku osób, które zamieszkują poza granicami RP, wniosek należy składać za pośrednictwem konsula, wskazując jednocześnie kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Z oferowanych przez nią możliwości mogą skorzystać polscy obywatele, przybywający na ternie naszego kraju uchodźcy, oraz .Wniosek o zmianę nazwiska składamy w Sądzie Rejonowym, Wydziale wieczystoksięgowym na formularzu KW-WPIS.. Uwaga!. Wniosek możesz złożyć do dowol­nego kierown­i­ka USC, więc warto zwery­fikować, który rozu­mie ważne powody tak jak Ty.Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do .Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. Druk - WZNI-Po - 30 dni za darmo - sprawdź!We wniosku musisz uza­sad­nić ważne powody dla których chcesz zmienić nazwisko.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 5770 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3638 Komentarze (0) 1 + 1 = ?.

WNIOSEK o zmianę nazwiska po rozwodzie.

Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.. ZOBACZ PODOBNE » .Wniosek o zmianę imienia, nazwiska Wnoszę o zmianę imienia* - imion* - nazwiska* - nazwiska rodowego* ze Zła na Modra UZASADNIENIE Moje rodowe nazwisko od samego początku kiedy tylko zdobyłam wystarczający poziom świadomości przysparza mi same przykrości.. Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku .. Wskazuje się wtedy we wniosku kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.Oto wzór wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie: Białystok, dn. 30 marca 2015 roku.. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.Oświadczam, że nie złożyłem/am wcześniej osobiście wniosku o zmianę imienia/nazwiska do innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ani za pośrednictwem konsula RP ani nie została mi wcześniej wydana decyzja odmowna..

Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy).

Nazwisko osoby, która nigdy nie wstępowała w związek małżeński jest .. "Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska" (USC-14).. 👩 Po pierwsze - dowód osobisty 👩 Należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od dnia ślubu, ponieważ po tym okresie dowód osobisty straci ważność.. Z związku z tym: Wypełniasz wniosek - znajdziesz go na stronie swojej gminy (wzór urzędowy jest jeden); Dołączasz do niego zdjęcie (tu znajdziesz wymogi, jakie powinno spełniać .Wniosek o wpis w księdze wieczystej (na formularzu KW-WPIS) Wniosek o zmianę nazwiska w księdze wieczystej należy przygotować na formularzu KW-WPIS.. Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.. Zmiana danych osobowych pracownika takich jak adres zamieszkania czy właściwości urzędu skarbowego istotna jest przy rozliczeniu rocznym PIT-11.Wniosek trzeba uzasadnić - zmiana nazwiska bądź imienia musi nastąpić z ważnych powodów.. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł.. 1 ustawy, uzasadniający jego zmianę.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Można złożyć go do dowolnego urzędu, niekonieczne odpowiedniego dla miejsca zamieszkania..

Jeśli ktoś mieszka za granicą, to wniosek może złożyć za pośrednictwem konsula.

Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. 8.Wniosek o wpis do księgi wieczystej (przekształcenie) INFORMACJA Wniosek o wykreślenie roszczenia można wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Sądu codziennie w godz. 8:30-15:30 (do budynku Sądu wpuszczanych jest jednorazowo 20 osób, w kasie płatność tylko gotówką).. Załączniki: "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i /lub nazwiska dziecka" (USC-16) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego, chyba że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka,Wniosek o zmianę imienia i nazwiska należy złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. W przypadku obywateli Polski mieszkających za granicą, wniosek składa się za pośrednictwem konsula.Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.. Działając na podstawie art. 2 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wnoszę o zmianę nazwiska:Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli: masz ukończone 18 lat, zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko, zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie twojej twarzy, twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,Zmiana nazwiska po ślubie- co wymienić?.

+48 71 777 99 57, 777 91 79Wniosek o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska osoby pełnoletniej można pobrać TUTAJ.

Większe poczucie przynależności do rodziny, w której się dziecko wychowuje jest bowiem istotnym powodem, uzasadniającym zmianę nazwiska.Niepoinformowanie ZUS na przykład o zmianie nazwiska czy oddziału NFZ może być przyczyną niepotrzebnych komplikacji w razie korzystania ze świadczeń bezpłatnej służby zdrowia.. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub bezpośrednio w placówce sądu.Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca.. Wzór wniosku o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska osoby pełnoletniej można pobrać TUTAJ.Zmiana nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.. We Wrocławiu jest to: Urząd Stanu Cywilnego Dział Sprostowań, Uzupełnień i Unieważnień Aktów Stanu Cywilnego oraz Zmian Imion i Nazwisk ul. P. Włodkowica 20 50 - 072 Wrocław II piętro, pok.. Słowa Zła niesie ze sobą negatywne przesłanie.Wniosek o zmian ę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto mo Ŝe wnioskowa ć Zmiana imienia lub nazwiska mo Ŝe nast ąpi ć na wniosek ka Ŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadaj ącego obywatelstwa Ŝadnego pa ństwa je Ŝeli posiadaj ą w Polsce miejsce stałego pobytu.We wniosku naleŝy zaznaczyć, czy wnosi się o zmianę imienia czy nazwiska, trzeba podać dotychczasowe imiona i nazwisko oraz to, na które ma być zmienione.. Jeśli wniosek obejmuje takŝe inne osoby (dzieci), naleŝy podać dane tych osób, imiona i nazwiska dotychczasowe, stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko wnioskowane.Wypełnij online druk WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion.. Formularz możemy nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości , jak również możemy go otrzymać w Sądzie Rejonowym, Wydziale wieczystoksięgowym (dostępny w gablotach lub u pracownika sądu).Wniosek do sądu o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka W przedstawionej przez Panią sytuacji, tj. przy braku porozumienia między rodzicami, zasadnym i koniecznym byłoby zwrócenie się do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy wydział rodzinny i opiekuńczy), właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o wyrażenie zgody .6..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt