Formularz deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Bezpłatna podstawowa opieka zdrowotna w ramach NFZ dostępna jest w dziesięciu oddziałach naszego Centrum:Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie PDF Formularz obowiązuje od dnia 15 czerwca 2014 r.Formularz deklaracji wyboru można otrzymać w rejestracji, Na formularzu wymagany jest odręczny podpis pacjenta dlatego nie można go przesłać faxem ani drogą elektroniczną.. Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie niniejszej deklaracji i złożenie w siedzibie.Ubezpieczonym jest osoba (art. 6 ust 1, art. 6 ust.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1. z 2018 poz.1295Deklaracje wyboru lekarza ielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.. Jest to pisemne oświadczenie woli, a takie formularze dostępne są u każdego świadczeniodawcy, który podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie podstawowej opieki zdrowotnej.DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. Deklaracje składane są na urzędowych formularzach, których wzór .podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy dokonuje wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ u różnych świadczeniodawców, albo będących świadczeniodawcami..

dane dotyczĄce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Nazwisko 3.. Nr 210 poz. 2135) świadczeniobiorca ma prawo do wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku.Jak zmienić lekarza rodzinnego - wypełniamy deklarację wyboru.. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwość korzystania z świadczeń lekarza POZ dla Dorosłych i dla.Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8 .Deklaracja online Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejne narzędzie internetowe - możliwość wypełnienia DEKLARACJI WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ online.. Płeć 6.Numer PESEL, o ile został nadanydeklaracja wyboru Świadczeniodawcy udzielajĄcego ŚwiadczeŃ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej cm Św. Łukasza sp..

Objaśnienie sposobu wypełniania deklaracji wyboru Deklaracja stanowi dokument potwierdzający wybór.28 ust.

Dane Świadczeniobiorcy lub osoby, dla której dokonuje się wyboru: II.A) Jest to wybór lekarza dokonywany w roku bieżącym: podlegania przepisom o koordynacji.Ad.. Należy wpisać dane świadczeniobiorcy - osoby, która dokonuje wyboru, bądź w imieniu, której dokonywany jest wybór: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/ położnej podstawowej opieki zdrowotnej.Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie niniejszej deklaracji i złożenie w siedzibie świadczeniodawcy.. Nazwisko rodowe 4.. Osoby dorosłe Osoby, które ukończyły 18 lat wypełniają trzy formularze:Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.. Data urodzenia 5.. Aby zapisać się do Przychodni Lekarskiej ORLIK Sp.. Imię 2.. Nowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 października 2018 r.Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej..

MoŽe dokonaé wyboru w zakresie, który go interesuje.Deklaracja - Interaktywny formularz.

Nie wypełnia jej w przypadku, gdy udzielają oni świadczeń u tego samego świadczeniodawcy.Szanowni Pacjenci, Zapraszamy do Naszych Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.. Wyboru takiego dokonuje poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji mają lekarze, pielęgniarki i położne).Warto pamiętać, że przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania mamy prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (jeżeli ma on podpisaną umowę z NFZ).. Do pobrania: Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): format edytowalny .doc.. 3 Również przepisy obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakładają na świadczeniobiorcę, który chce uzyskać prawo do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązek wypełnienia deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz .deklaracja wyboru Świadczeniodawcy udzielajĄcego ŚwiadczeŃ z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i. dane dotyczĄce Świadczeniobiorcy 1. imię 2. nazwisko 3. nazwisko rodowe 4. data urodzenia 5. płeć 6.Jedynym wymogiem formalnym, jaki stawiany jest świadczeniobiorcy, jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i w ramach tego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ..

DokonujQcy wyboru nie ma obowiQzku zloŽenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy éwiadczefi u tego samego šwiadczeniodawcy.

2 i art. 7):WYBÓR Świadczeniobiorca, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.nr 210,poz.2135), w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielçgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/ poloŽnej podstawowej opieki zdrowotnej Uwaga!. kieŁpino 83-307 kieŁpino, dŁuga 36c.. Pacjent może wypełnić deklarację wyboru bezpośrednio przed realizacją wizyty.Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), położnej i pielęgniarki środowiskowej spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.. Zobacz również serwis: Prawa pacjentaWyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy dokonać poprzez wypełnienie tak zwanej deklaracji wyboru..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt