Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę
Druk - KRUS FPDM - 30 dni za darmo - sprawdź!Jednocześnie przypominamy, iż za okresy sprawozdawcze.Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 3) Rodzaj prowadzonej dział alności, w związku z którą ubiega się o pomoc9: D dział alność w rolnictwie D dział alność w ryboł ówstwieZałącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.. to wprowadza nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc.Jeżeli w projekcie wnioskodawcy występuje pomoc publiczna, formularz ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy.. Z 2010 r. Nr 121, poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcyZałącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (poz.810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcyZałącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. (poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcyZałącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311) Wzór Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. z 2010r..

w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki.

z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich .Akceptuję Regulamin i przyjmuję do wiadomości, iż zamawiam treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażam zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że jestem świadom utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.Wypełnij online druk KRUS FPDM Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawców - pomoc de mi.. INFORMACJE OGÓLNE: Rodzaj wkładu niepieniężnego.. Niepotrzebne skreślić.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.Załącznik nr 3 do wniosku Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. Nr 121, poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIEZałącznik 3 b Wzór FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy.. Wniosek o udzielenie ulgi należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub pomoc inna niż minimis.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc *) Wybierz element.Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pobierz interaktywny formularz obowiązujący w 2017 roku z opcją gwarancji aktualizacji prawnej na rok, dwa lub cztery..

W abonamencie taniej - formularz dostępny również w abonamencie.

2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Nr 53, poz. 312, z późn.. 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcyFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ A.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcyFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r.. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcyZałącznik do rozporządzenia Rady Ministrów dnia 11 czerwca 2010 r. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘWraz z formularzem przedstawia się sprawozdania finansowe zgodnie z § 2 ust..

zm.).Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowi załącznik do każdego wniosku WN-U-A.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matkiFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY.. W przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, dokumentem potwierdzającym jej wartość będzie opracowane przez Wnioskodawcę wyliczenie sporządzone w oparciu o ilości czasu poświęconego na jej .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*): działalność w rolnictwie działalność w rybołówstwie 4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy..Komentarze

Brak komentarzy.