Wzór zawiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły
1 ustawy o systemie oświaty.. Rodzice uczniów po bezskutecznym wezwaniu rady do usunięcia szeregu naruszeń, zaskarżyli uchwałę.. Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2015 r.Skuteczne powiadomienie o likwidacji szkoły spoczywa na organie prowadzącym szkołę [24.01.2013] Rada Miasta podjęła uchwałę w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej w szkołę filialną szkoły podstawowej.. Czy zobowiązanie dyrektora szkoły do poinformowania rodziców uczniów o likwidacji szkoły filialnej można uznać za wypełnienie zapisu art. 59 ust.. Wzór umowy o pracę (na podstawie art. 7 ust.. Pismo do kuratora oświaty w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola, szkoły lub placówki (propozycja) • 77 Wzór 4.. W tej sytuacji warto zwrócić uwagę na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 17.59 ust.. akt III SA/Kr 1007/1512_Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf 36,3k 13_Uchwała Rady Gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego (przykład).rtfZdaniem NSA organ prowadzący szkołę ma swobodę wyboru sposobu zawiadomienia rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły, pod warunkiem, że umożliwia ona rodzicom uczniów zapoznanie się z przekazaną informacją.. 1 ustawy o systemie oświaty, nakłada na organ prowadzący szkołę obowiązek co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomienia o zamiarze przekształcenia rodziców uczniów.Wprawdzie czynność zawiadomienia nie jest czynnością prawną, lecz tzw.Zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły, jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia prawidłowej procedury likwidacji szkoły..

Rodzic winien być faktycznie zawiadomiony o zamiarze likwidacji szkoły.

Pracodawca, zanim rozwiąże z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia, musi wcześniej zasięgnąć opinii związku zawodowego, który reprezentuje pracownika lub podjął się obrony jego praw.LIKWIDACJA SZKOŁY LUB PLACÓWKI OŚWIATOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ JST - PROCEDURY PRAWNE NSZZ „Solidarność" 2012 r. Główne wady prawne uchwał o likwidacji Opieranie decyzji wyłącznie o przesłanki ekonomiczne Decyzja o.odebrany list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - w tym także jedna przesyłka adresowana do obojga .Wzór 1.. Informacja o zamiarze likwidacji szkoły winna być informacją imiennie adresowaną do poszczególnych rodziców.Pismo do dyrektora szkoły o przekazanie informacji adresowych rodziców w związku z likwidacją szkoły Wzór 2.. Aby zrealizować ten zamiar musimy na co najmniej 6 miesięcy przed planowaną likwidacją wystosować odpowiednie zawiadomienie do rodziców uczniów, gminy na obszarze której znajduje się szkoła lub placówka, a także odpowiedniego organu ewidencyjnego.WSA rozpatrując sprawę przypomniał, iż art. 59 ust..

WYROK NSAZawiadomienie związku o zamiarze rozwiązania umowy - WZÓR PISMA.

Na nim również ciąży obowiązek udowodnienia, iż nie został zawiadomiony w przypisanym terminie.Co do zasady organ prowadząc szkołę winien, na 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych samych uczniów.. 1d ustawy o systemie oświaty) .kwidacji szkoły (przykładowy wzór) 12 Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze likwi-dacji szkoły (przykładowy wzór) 13 chwała ady miny w sprawie odrzucenia w całości sta-nowiska związku zawodowego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały ady w sprawie likwidacji szkoły (przy-kład) 14 3ismo do rodziców uczniów z .NSA stwierdził, iż zmiana siedziby szkoły jest jej przekształceniem, co skutkuje m.in. koniecznością zawiadomienie o takim fakcie rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych jej uczniów.Sąd podkreślił, iż akta sprawy zawierają dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zawiadomienia - co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji - o zamiarze likwidacji szkoły wszystkich rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty..

Wniosek rodziców o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi w szkole.

Na nim również ciąży obowiązek udowodnienia, iż nie został zawiadomiony w przypisanym terminie.Dla wykazania, że wymóg zawiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji (przekształcenia) szkoły został spełniony, z pewnością nie wystarczy jednak powołać się tylko na toczącą się np. na łamach lokalnej prasy, radia lub telewizji, debatę publiczną.Istotna jest jedynie treść zawiadomienia - winna być ona skonkretyzowana i dotyczyć istotnych przesłanek, które w ocenie organu wykonawczego, przemawia za likwidacją szkoły.. Pismo do rodziców uczniów z informacją o likwidacji szkoły .Ponadto organ prowadzący szkołę jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.Burmistrz pismem skierowanym do dyrektora szkoły zobowiązuje go do poinformowania rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły filialnej.. Wynika to wprost z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j .12_Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf 39,2k 13_Uchwała Rady Gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego (przykład).rtfOrgany prowadzące, które chcą zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego 2013/2014, mają czas na zawiadomienie rodziców uczniów do 28 lutego 2014 roku.Sprawdź, kiedy i jak skutecznie zawiadomić rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły.Niedochowanie 6 miesięcznego obowiązkowego terminu powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły..

Pismo do dyrektora szkoły o przekazanie informacji adresowych rodziców w związku z likwidacją szkoły Wzór 2.

Rodzic winien być faktycznie zawiadomiony o zamiarze likwidacji szkoły.. Ustawa o systemie oświaty nie określa treści takiego zawiadomienia, ani nie wskazuje, w jakim trybie, czy też w jakiej formie zawiadomienie powinno zostać dokonane.. Zawiadomienie rodziców o zamiarze likwidacji szkoły powinno nastąpić co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji.. 1 ustawy o systemie oświaty?12 Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 55 13 Uchwała Rady Gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego dotyczącego.56 14 Pismo do rodziców uczniów z informacją o zamiarze .Jeżeli zamierzamy zlikwidować prowadzoną przez nas szkołę lub placówkę możemy to zrobić jedynie na koniec roku szkolnego.. Pismo do rodziców uczniów z informacją o likwidacji szkoły Wzór 4.Zawiadomienie do Rady Rodziców o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na stopień Nauczyciela kontraktowego.. Na podstawie: Wyrok WSA w Krakowie z 8 marca 2016 r., sygn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt