Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego
Część A dane w oświadczeniu należy zamieszczać w sposób czytelny, pismem maszynowym lub starannym pismem odręcznym, osoba składająca oświadczenie wpisuje w oświadczeniu dane wskazane w odpowiednim punkcie, jeżeli jej dotyczy, w przeciwnym przypadku pozostawia tenSzef CBA będzie mógł nakazać każdej osobie pełniącej funkcję publiczną do złożenia oświadczenia majątkowego, nawet, jeśli te funkcje nie zostały wymienione w ustawie - wynika z założeń projektu ustawy.. Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnych został określony następującymi rozporządzeniami Prezesa.w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy .oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. Agnieszka Biarda-Bestry - inspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok wyjaśnienie Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola oświadczenie majątkowe za 2018 rok Andrzej Bień - radny Rady Miasta Gdyni31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOC Wielkość pliku: 57 KB.. Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. ), informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, za wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania radnego oraz o miejscu położenia jego nieruchomości (część B formularza oświadczenia)..

Wzór nowego projektowanego oświadczenia majątkowego można znaleźć na stornach KPRM.

( miejscowość, data ) ( podpis )Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc) Oświadczenie majątkowe radnego powiatu .Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną .Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym".Oświadczenie tylko na formularzu..

Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia .§ 1.

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Oświadczenie ma pokazywać, jak zmieniała się sytuacja majątkowa przez rok, a nie w jednym jego dniu.. Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Pieniak:Oświadczenie majątkowe podlega analizie przeprowadzanej przez osobę, której zostało złożone, a także urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe..

(PAP) autor:.W tym roku, po raz pierwszy mogą je wypełnić korzystając z generatora oświadczeń, udostępnionego przez .Formularz oświadczenia majątkowego sędziego.

Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnych został określony następującymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów:Powiat i władze powiatu Starostwo Powiatowe i Jednostki Organizacyjne Powiatu Sprawy Zamówienia publiczne Finanse i mienie Rozwój powiatu - strategie i plany Środowisko naturalne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Oświadczenia majątkowe Radnych powiatu Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego powiatu VI Kadencja V .Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego gminy.rtf Na skróty Statut gminyROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta,.Dokument, według stanu na 31 grudnia 2013 r., należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.Instrukcja wypełnienia oświadczenia o stanie majątkowym..

2017, poz. 2437).Oświadczenia majątkowe - wzór formularza oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (Dz. z 2003 r. Nr 34, poz. 283).

Określa się wzór formularza oświadczenia majątkowego: 1) radnego gminy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminnąOkreślenie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez radnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt