Decyzja art. 124 ugn
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym.. 3 rozporządzenia (UE) 2018/842.. 1 lit. e) oraz art. 34 ust.. 2 lit. b), uwzględniając inicjatywę Królestwa Danii [1],DECYZJA RADY 2013/124/WPZiB.. RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, art. 31 ust.. 1 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 i stanowi zweryfikowane dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych za lata 2005 i 2016-2018 zgodnie z art. 4 ust.. z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca decyzję 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie.. Knuckle .Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt