Upoważnienie do zameldowania na pobyt czasowy
Jeśli pomiędzy są dni świąteczne, dwa dni osoba pozostaje bez meldunku , co w przypadku chociażby prowadzenia działalności może stanowić problem.Zgłaszając zameldowanie na pobyt czasowy można zgłosić wymeldowanie z pobytu stałego.. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty.Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wydaje zaświadczenie o zameldowaniu.. Obywatelstwo polskie Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP- rezerwacja internetowa możliwa na najbliższe 14 dni; Lista Spraw - procedury.. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem do usługi Pobrania informacji o zameldowaniu.. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.Zameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały Zatrzymanie prawa jazdy z tytułu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanymUsługa zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy jest bezpłatna.. Zaloguj się na swoje konto.. Zameldowania dokonuje się ustnie u kierownika zakładu lub innej upoważnionej przez niego osoby.C] zameldowania na pobyt staly / czasowy trwajqcy ponad 3 miesiqce pod adresem*: a wymeldowania z pobytu stalego / czasowego trwajqcego ponad 3 miesiqce* z adresu: C) zgloszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dtuŽszy niŽNieuregulowany pobyt Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy Wzór wypełnionego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy Wzór wniosku o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców Wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocie..

32 244 90 20 - zameldowania i wymeldowania; tel.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17,00 zł.

Jeśli wnioskujący się na pobyt czasowy i chce otrzymać zaświadczenie, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję podczas wypełniania formularza.. Możesz zapłacić kartą płatniczą w trakcie dokonania czynności, gotówką w kasie Urzędu, we wpłatomacie w sali 62 lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy kosztuje 17 zł.. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) zamów kolejkę: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca; zamów kolejkę: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego; zamów kolejkęJednostka prowadząca.. 32 244 90 21 - zameldowania i wymeldowania decyzją PM; Wybierz zagadnienie: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy; Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stałyPełnomocnictwo upoważniające jedynie do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej..

Sprawdź swoje dane, w tym aktualne adresy zameldowania.

Wymagane dokumenty 1.. Znowelizowana ustawa wprowadza także zmiany w formularzu meldunkowym, pozwalające na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego przy użyciu jednego formularza (dotyczy to też zameldowania na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego).• zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy (załącznik nr 2) 2) Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna .Zameldowanie na pobyt czasowy.. Zaświadczenie o zameldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie.. Wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu wydanym w języku polskim na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie wydawane jest zaświadczenie w wybranym języku urzędowym innego państwa Unii Europejskiej.. 32 244 90 19 - Kierownik Referatu; tel..

Albo gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego.

Za takie zaświadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.Zezwolenie na pobyt czasowy; Zezwolenie na pobyt stały; Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE; Przedłużenie wizy / ruchu bezwizowego; Zaproszenie; Wydanie / wymiana karty pobytu; Polskie dokumenty wydawane cudzoziemcom; Obywatele UE; Zatrudnienie Cudzoziemca; Obywatelstwo polskie; Pełnomocnictwa / upoważnienia; Umorzenie .Zameldowanie na pobyt stały; Zameldowanie na pobyt czasowy; Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej; Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej; Zaświadczenie z ewidencji ludności o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem1.. Usługa została zaprojektowana tak, by być jak najprostsza w obsłudze.Telefony do Referatu Ewidencji Ludności: tel.. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.Zameldowanie i wymeldowanie.. Jeśli wnioskujący się na pobyt czasowy i chce otrzymać zaświadczenie, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję podczas wypełniania formularza.. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie lub przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz - jako pełnomocnik - innej osoby.. Zaznacz, w jaki sposób chcesz dostać to zaświadczenie: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego.. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.. Wydział Administracyjny Zespół Spraw Obywatelskich Wymagane dokumenty.. Formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość sprawdzenia, czy urzędnik już dokonał zameldowania.Wśród nich jest opcja Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy.Kliknij.. Oto kolejne kroki: Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.. Rożnica jest tylko w kwestii kosztów za wydanie zaświadczenie - pierwsze zaświadczenie jest bowiem bezpłatne.W każdym innym przypadku (tj. zameldowania na pobyt czasowy, wymeldowania bez jednoczesnego zgłoszenia zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie jest wydawane jedynie na indywidualny wniosek osoby.. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość sprawdzenia, czy urzędnik już dokonał zameldowania.Pozwala ona na zameldowanie się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy.. Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt