Wniosek o leczenie odwykowe
Wniosek należy skierować do sądu rodzinnego.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny od.Zgodnie z polskim prawem możliwe jest przymusowe leczenie odwykowe alkoholika, o którym orzeka sąd.. …………(imię i nazwisko)…… urodzonego .. (podać datę i miejsce urodzenia)., zamieszkałego.. (podać miejsce aktualnego zamieszkania).. na leczenie odwykowe z powodu alkoholizmu.Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, .. z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty.. Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.. wnioski.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies zaWłaśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie..

2.Leczenie odwykowe.

W pierwszym przypadku pacjent otrzymuje leki i zgłasza się do kontroli lekarskiej w wyznaczonym czasie, w drugim - pacjent przebywa na stałe w placówce odwykowej, której nie może opuszczać bez zezwolenia lekarza.Ta strona wykorzystuje pliki cookies.. W takich sytuacjach Komisja przesyła sprawę do sądu.. Wystarczy napisać, że proszę o skierowanie mojego dziecka na leczenie odwykowe i uzasadnić dlaczego takie leczenie jest konieczne.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. Kliknij [zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.. To podkreśla, jak dużą rolę mają do spełnienia komisje w zakresie działań zmierzających do orzeczenia przymusowego leczenia odwykowego.. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?. Komisja zatwierdza listę wniosków o leczenie przymusowe raz w miesiącu, a liczba spraw rozpatrywanych przez Zespół Interwencyjny jest bardzo duża (przykładowo w roku 2018 założono 565 nowych spraw, a do Sądu skierowano .Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej..

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe.

Podstawą do niego jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. Według niej obowiązkiem leczenia odwykowego objęte są osoby, u których nadużywanie alkoholu wywołuje: rozkład życia rodzinnego,Placówki odwykowe przesyłają informacje o przerwanym leczeniu i o osobach, które na nie w ogóle się nie zgłosiły.. Rozmowa motywacyjna z osobą zobowiązywaną (jeśli się zgłosi).. 2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust.. zm.).Działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Pobierz wzór: Plik Wniosek o skierowanie na lec.. POBRAŃ: 2173 ROMIAR: (25KB) DODANO: 25.10.2016. poz. 487 z późn.. W takim wniosku należy opisać wszystkie fakty, które pozwolą gminnej komisji uzasadnić przesłanki konieczne do uruchomienia procedury, czyli podejrzenie uzależnienia oraz przynajmniej jedną z przesłanek wskazanych w odpowiedziTitle (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: komputer Created Date: 11/3/2003 11:45:00 AM Companyosoby do leczenia odwykowego - np. rozkład życia rodzinnego..

zm.Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe Gminna komisja d.s.

Plik Wniosek o skierowanie na lec.WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur. 15 lipca 1976 r. w Krakowie.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.Jeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego.. Warto dołączyć do wniosku opinię ze szkoły, opinię kuratora, opinia lekarza.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.. Jeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu.W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji.. dodano: 25.10.2016 Dodaj do ulubionych.. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązywana, mimo stwierdzenia przez biegłychZwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna itd..

Sąd może na czas leczenia poddać ją nadzorowi kuratora.Jak napisać wniosek o leczenie odwykowe dziecka?

Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny osoby uzależnionej, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Wniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego (DOC) Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej (DOC) Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu (DOC) Wniosek o ustanowienie opieki prawnej (DOC) Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby .podpis osoby składającej wniosek Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r.. Poniższe opracowanie ma na celu kompleksowe przedstawienie postę-powania sądowego dotyczącego zastosowania wobec osoby uzależnio-1.. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie.. Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.. Tomasz Adamowicz zamieszkuje w Dębicy przy ul.Co powinnam napisać we wniosku do gminnej komisji o zobowiązanie do leczenia odwykowego danej osoby?. rozwiązywania problemów alkoholowych po otrzymaniu opinii biegłego i psychologa kieruje do sądu wniosek o przymusowe leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu które zostanie przeprowadzone w zakładzie lecznictwa odwykowego.Obowiązek leczenia trwa tyle, na ile zachodzi potrzeba, ale nie dłużej niż 2 lata od momentu uprawomocnienia się wyroku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt