Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy
Termin .Załącznik nr 1 do Umowy .. Toruńskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego.. Zakres prac Rok Warto ść robót (w tys. zł) 2009 2010 Miesi ąc IX X XI XII I II III IV V*Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy stanowi podstawę do: - rozliczeń częściowych; - naliczenia kar umownych w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji robót względem założeń przyjętych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robót wyniesie 20 dni kalendarzowych;Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu .. (tytuł projektu) złożonego przez .. (nazwa Wnioskodawcy) w ramach działania 3.3.. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym.. Etap Nazwa/zakres prac Czas trwania Wartość prac zł (brutto) I Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej Polskiego Ogrodu MilenijnegoHarmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji [w PLN] Należy podać wszystkie wydatki kwalifikowane związane z realizacją inwestycji dla kolejnych miesięcy realizacji projektu UWAGA: W TABELI NALEŻY UJĄĆ TERMIN FAKTYCZNEGO PONOSZENIA WYDATKU, A NIE NP.. Wartość .Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy Przebudowa mostu na potoku Młynówka Czaniecka w ci ągu ul. "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP .11..

WYSTAWIENIA FAKTURY, ZA KTÓREJ ZAPŁATA NASTĄPIHarmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy L.p.

Fabrycznej (DP 1843K) w K ętach: Lp Zakres robót / Opis TERMINY (ROK 2011) Warto ść robót (w tys. zł) MIESI ĄCEPrace termomodernizacyjne (docieplenie budynku, w tym ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej), instalacja c.o. i źródło ciepła - indywidualne kuchnie w każdym lokaluHarmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy Etap zadań Nazwa etapu Kwota brutto dla danego etapu Termin realizacji całości danego etapu.. Przewiduje się wykonanie robót budowlanych o następującym charakterze: Przebudowa mostu 1.. 4.Remont,budynku,Publicznego,Przedszkola,w,Dobrzeniu,wielkim,przy,ul,Kościelnej,5, przetargi, ogłoszenia o przetargach, zamówienia publiczne, przetargi na roboty .. Wykonawca w terminie określonym w ust.. Harmonogram musi zawierać: podział przedmiotu zamówienia na .Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy dotyczy postępowania: Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul.. Budowa ogrodzenia od południa i zachodu .HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY - ROBÓT „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce " ETAPY Elementy i rodzaje robót Wartość brutto /zł/ Wymagany termin realizacji robót.. Nazwa elementu maj-14 cze-14 lip-14 sie-14* RAZEM** 1.. 3 przygotuje projekt zabezpieczeń terenu budowy, umożliwiający prowadzenie robót budowlanych z zapewnieniem bezpiecznego poruszania się pacjentów, personelu oraz osób odwiedzających w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy..

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydzia* X KRS 0000027652 Kapital zakladowy 199 409 500,00 z}szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy.

Wykonawca o świadcza, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz stosowne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa, niezb ędne dla realizacji niniejszej umowy, a ponadto, i żZałącznik nr 12 - harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy 21 KB Załącznik nr 13 - zgodność projektu ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 272 KB Załącznik nr 14 - wyposażenie budynku 275 KBPrzetarg: Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza zamówienie 6865320130 na Przebudowa części pomieszczeń budynku CKP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 3a, dz. nr ew. 1858/29 w Tarnobrzegu.rzeczowo - terminowo - finansowy podwykonawcy musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zleconego podwykonawcy w terminie wcześniejszym, niż termin zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonym przez niego harmonogramie.. Wyrównanie i ukształtowanie terenu 3.. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-terminowo- finansowym, sporządzanym wg zasad wskazanych poniżej:Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy prac należy ustalić z Pomorskim Towarzystwem Miłośników Kolei Żelaznych, ul. Gniewska 21/B-43A, 81-047 Gdynia w porozumieniu z Zamawiającym..

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy i jest wiążący dla Stron.

HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWO-FINANSOWY.. Wytyczenie budynku przez geodetę 15.10.2019r.. Etap zadań Nazwa etapu Kwota brutto dla danego etapu.. Przebudowa i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.Harmonogram Rzeczowo Terminowo Finansowy, powinien zawieraé terminy realizacji etapu I i Il wraz z ich p*atnoéciami oraz terminy przegladów serwisowych wraz z czynnoéciami serwisowymi.. Wartość wykonana /w roku 2016 tj do 25.11.2016r/ Kwota brutto dla danego etapu.. Wymiana ogrodzenia wschodniego 6.. Fundamentowanie 1.4.. Przebudowa nawierzchni pieszych 4.. Uwagi Etap I Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odwodnienia części terenu zlewni ciążącej do potoku Doa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.. Odnowienie ogrodzenia północnego 5.. Przedmiot umowy musi by ć wykonany zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejsz ą umow ą warunkach.Ppkt 16 Szczegółowy harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia w postaci tabelarycznej, uwzględniający poszczególne etapy, czasookresy i zaangażowanie procentowe dla całego trwania kontraktu - według samodzielnie napisanego załącznika.. Ściany fundamentowe 1.5.Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1866K - ul. Suskiego w sołectwie Włosienica w zakresie budowy chodn ika i kanalizacji opadowej wraz z poszerzeniem jezdni" Lp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt