Uchylenie decyzji art. 132 kpa
154 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) .. stanowi zbędne interfluum.Na podstawie art. 106 ust.. Wójt (burmistrz, prezydent, starosta) nie może natomiast zastosować tej procedury w sytuacjach, gdy (art. 132 k.p.a.. może być więc wzruszona tylko taka ostateczna decyzja, której nie można uchylić lub zmienić na podstawie innych przepisów (art. 154, art. 155 lub art. 163 k.p.a .Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.. 132 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) .. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać .Art.. Przepis art. 154 może być zastosowany tylko wtedy, gdy za zmianą lub uchyleniem decyzji przemawia słuszny interes stron lub interes publiczny .Art.. Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.. § 1.Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 155 KPA może nastąpić jedynie wówczas, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 KPA) lub do stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 KPA).W trybie art. 161 k.p.a..

Dla wzruszenia decyzji w trybie art. 154 k.p.a.

UZASADNIENIE W myśl art.132 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.. § 2. Przepis § 1 stosuje się .Treść Art. 132 KPA § 1.. KPA Uwzględnienie odwołania przez organ pierwszej instancji § 1.. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie (art. 132 § 3 KPA).W związku z tym, że w przypadku zastosowania omawianej instytucji dochodzi do ponownego rozstrzygnięcia sprawy przez ten sam podmiot, należy uznać, iż dopuszczalnym, ze względu na przytoczony przepis, jest złożenie odwołania od decyzji wydanej w trybie samokontroli.. Decyzje związane przy wydawaniu, których przepisy prawa nie pozwalają organom na swobodne uznanie nie mogą być uchylane lub zmieniane w trybie art. 154 kpa i art. 155 kpa - stwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu, na które zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich.Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 (jak i 155) KPA może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności tej decyzji.. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art .Przepis art. 132 § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania (art. 132 § 2 KPA)..

):WSA: nie można zmieniać decyzji związanych.

Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.W świetle art. 132 § 1 KPA uchylenie lub zmiana własnej decyzji przez organ pierwszej instancji możliwa jest, jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony postępowania (warunek formalny) i jednocześnie organ uznaje, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie (warunek materialny).2006-10-19 w sprawie uchylenia w całości decyzji nr GOPS.8180-937/06 z dnia 2006-10-12..

Instytucja ta nazywana jest "samokontrolą decyzji".

W sytuacji, gdy odwołanie nie zostało wniesione przez wszystkie strony, mogą one wyrazić później zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji dokonaną w ramach samokontroli.Zwłaszcza, że organ wyższego stopnia - jako właściwy do uchylenia lub zmiany decyzji w trybie art. 154 i 155 kpa - był jednocześnie organem odwoławczym od decyzji organu pierwszej instancji - od decyzji wydanych w trybie art. 154 i 155 kpa służy bowiem odwołanie do organu wyższej instancji.Odwołanie kierowane jest do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję w I instancji.. Art. 163.Zmiana i uchylenie decyzji odnosi się wyłącznie do decyzji ostatecznych, a więc tych, które nie mogą być już zaskarżone w drodze odwołania.. Dlatego, też przepis art. 132 § 3 k.p.a.. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany w sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły .Art.. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, .Podkreśla się, że uwzględnienie w całości żądania zawartego w odwołaniu to zawsze zmiana decyzji na korzyść strony..

z 2000 r.W postępowaniu odwoławczym istnieje możliwość uchylenia decyzji przez organ, który wydał tę decyzję.

Warunkiem jest wniesione odwołania przez wszystkie strony - wtedy organ może uchylić lub zmienić decyzję.. Zgodnie z art. 132 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132 uwzględnienie odwołania przez organ pierwszej instancji .Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.. 2.Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności!. Art. 132 kpa wprowadza instytucję tzw. autokontroli organu, .. Oznacza to, że Pana żądania uchylenia decyzji oraz stwierdzenia jej nieważności ujęte w odwołaniu zostaną potraktowane jako odwołanie od decyzji .Tylko uwzględnienie odwołania strony w całości uprawnia organ I instancji do zmiany bądź uchylenia decyzji (zależnie od żądania strony)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt