Rejestr decyzji o warunkach zabudowy bydgoszcz
Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2005 Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji /2005 Budowa myjni samochodowej 2- Grunwaldzka stanowiskowej .Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 07.2020 1.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem wielostanowiskowym Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani T. Boya-Żeleńskiego 1 Ku Wiatrakom, dz. nr ew. 35, 61/10, 61/11 w obrębie 472 2.. 13/2018 2018-01-19 Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego o wiatrołapy, zmiana sposobu użytkowania funkcji zamieszkania z o.o. Jagiello ńska 42 Kazimierza Przerwy Tetmajera 28/2,Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urz ędu Miasta Bydgoszczy.. Zgodnie z art. 2 ust.. Numer ewidencyjny zgłoszenia.. Numer mieszkania .Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz tel.. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urz ędu Miasta Bydgoszczy.. 6/2017 2017-01-10 Zmiana sposobu u żytkowania lokalu biurowego na funkcj ę usługowo-handlow ą Budstol Invest sp.. Budowa hali magazynowej na potrzeby istniejącej produkcji Shapers' Polska Sp..

Numer ewidencyjny decyzji.

13/2019 2019-01-15 Rozbudowa zewn ętrznej instalacji gazowej Polska Spółka gazownictwa Sp.. Ponadto od 28.06.2015 r .Opłata skarbowa: 598 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (zwolniony z opłaty jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek); 56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu; 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika; Opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub .Wykaz decyzji o warunkach zabudowy WZ - (6730.2) Decyzje wydane w 2020 roku.. Decyzje wydane w 2019 roku.. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.. Wszystkie sprawy formalne związane z uzyskaniem warunków zabudowy zrealizujemy w urzędzie miasta lub gminy, odpowiednim dla lokalizacji działki, na której planowana jest inwestycja.W większości przypadków tymi sprawami zajmują się wydziały i referaty urzędów: architektury i urbanistyki, geodezji, planowania przestrzennego lub gospodarki .Rejestr zgłoszeń budowy w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy; Wyszukiwarka Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach administracyjnych; Mapa z zaznaczeniem decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowęWarunki zabudowy decyzje 2010 [431 kB] Warunki zabudowy - decyzje ..

Data wydania decyzji.

Jeden z nich odnosi się do sąsiedniej działki.. Do 10-go każdego miesiąca rejestry są aktualizowanie poprzez wprowadzenie danych z poprzedniego miesiąca bieżącego roku, a następnie udostępniane.. Miejscowość.. Nr 80, poz.717 z 2003 roku /.Karta Informacyjna: AAB026: Nazwa sprawy: Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu poprzez wydanie decyzji: a) o lokalizacji inwestycji celu publicznego, b) o warunkach zabudowy - dla obiektów kubaturowych i urządzeń infrastruktury technicznej, - dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, - dla zmiany zagospodarowania terenuAby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy musimy spełnić szereg warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.. 52 58 58 623 zadzwoń przez Skype [email protected] decyzji o warunkach zabudowy 1.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z towarzyszącą infrastrukturą techniczną MURAPOL INVEST Sp.. Aktualno ść dokumentu na dzie ń 2006-12-31 Strona 4 z 103 pod inwestycj ę 17.. Akademicka, dz. nr ew. 2/6 w obrębie 251 2.Budowa zespołu trzech budynków handlowo - usługowo - mieszkalnych w tym z częścią hostelowąprojekt sporządzony na aktualnej mapie w formacie „PDF" plik projektowy w formacie „DGN/DWG/DXF" (AutoCad wersji od 2000 do 2004) wniosek o uzgodnienie z opisem projektu (wzór do pobrania: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (322kB) Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (48kB) ) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji inwestycji .Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?.

8.1 Prezydent Miasta Bydgoszczy... nazwa organu prowadzącego rejestr Lp.

Decyzje wydane w 2018 roku.. 17/2006 06-01-19 Budowa hali produkcyjno-magazynowej MPC-MCO sp.. Pestalozziego 3Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urz ędu Miasta Bydgoszczy.. Decyzje wydane w 2017 roku.Rejestr decyzji o warunkach zabudowy Wydział Architektury i Budownictwa pl. Nowy Targ 1-8, pok.10 i 11, parter Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) - decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych.Decyzja została wprowadzona na podstawie ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zastępując ówczesną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania .Ustalanie w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy: Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać: Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 .Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony jest w Urzędzie Gminy na wieloosobowym stanowisku d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej / pokój nr.10 /..

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby wynosi 56 zł.

Podstawę prawną stanowi art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.Rejestry wydanych decyzji o warunkach zabudowy.. 2012-09-20 sygnatura: WAB.I.6730, WAB.I.6733.. z o.o. Dąbrowa 21 Dąbrowa 21 Warunki i wymagania ochrony kształtowania ładuOpłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598 zł.. z o. o.Opłaty.. 7/2017 2017-02-10 nadbudowa klatki schodowej oraz rozbudowa i nadbudowa tarasu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym OSOBA FIZYCZNA ESTRADY 17E dz. ew. nr 16/2 obręb 7-12-04 zabudowa mieszkaniowa REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH Zwolnione od opłaty skarbowej jest wydanie decyzji na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy - załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - Część I kolumna 4 ust.. 1 pkt 2 powyższej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 67 ust.. Wydział Administracji Budowlanej załącza wykazy rejestrów wydanych od 2003 roku decyzji o warunkach zabudowy.Typ dokumentu (Rejestr Wniosków i Decyzji) Typ dokumentu (Rejestr Zgłoszeń) Numer ewidencyjny wniosku.. Decyzji bowiem nie otrzymamy jeśli: żadna z sąsiednich działek dostępnych z tej samej drogi publicznej nie jest w ogóle zabudowanaAdres redakcji Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.. Województwo..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt