Oświadczenie członka komisji konkursowej o bezstronności
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wyników oraz z zapisów protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej.Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, Ŝe: 1. nie ubiegam się o realizację zadania publicznego, 2. nie pozostaję w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestemdo Regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.. co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny, .. z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w .Oświadczenie członków Komisji Kwalifikacyjnej, przed którą staje nauczyciel stażysta na kontraktowego.. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).Członek Komisji Konkursowej, który pozostaje z podmiotem biorącym udział w otwartym konkursie ofert w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, ma obowiązek poinformowania o tym Przewodniczącego i jest wyłączonyOŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW (PRACOWNIKA IOK) O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI ..

Nowe oświadczenie zostanie złożone przeze mnie w terminie najpóźniej 3 dni od dnia zajścia zmiany.

Złożenie oświadczenia nie może nastąpić po przystąpieniu do pracy Komisji Konkursowej.=DáF]QLN nr 1 do regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert Tychy, dnia ««««««« 2 ZLDGF]HQLH o EH]VWURQQR FL F]áRQNDNRPLVMLNRQNXUVRZHM-D QL*HM SRGSLVDQ\ D ««««««««««««««« R ZLDGF]DP L* QLH MHVWHP]ZL]DQ\ D]SRGPLRWDPLELRUF\PLXG]LDáZRWZDUW\PNRQNXUVLHRIHUW QDUHDOL]DFMBiuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" edycja 2020-2021zapoznałem się z regulaminem konkursu..

Tym samym zgodnie z § 5 pt 6 Regulaminu oświadczam o swojej bezstronności, poufności oraz do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

Wcześniej Komisja podpisywała oświadczenie, na którym widniał zapis: "Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień oraz .Wyłączony członek Komisji składa nowe oświadczenie potwierdzające podstawę wyłączenia.. Wobec Przewodniczącego Komisji czynności odebrania oświadczenia i ewentualnego wyłączenia dokonuje bezpośrednio Kierownik Zamawiającego, podejmując decyzję o jego odwołaniu i powołaniu w jego miejsce nowego Przewodniczącego Komisji.Podobnie naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust.. Wojewoda podkarpacki uchwałę powiatu zaskarżył do sądu wnosząc o jej unieważnienie.. Data publikacji: 7 września 2019 r. Poleć znajomemu.. Informację o wyłączeniu członka Komisji, przewodniczący Komisji przekazuje kierownikowi zamawiającego, który podejmuje decyzję o odwołaniu członka ze składu Komisji i ewentualnym powołaniu w jego miejsce nowego członka Komisji.OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ Oświadczam, że nie pozostaję/pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorącymi udział w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust..

Ponadto oświadczam, że nie zostałem/am wskazany do udziału w pracach komisji konkursowej przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.

Author: Nowak Kamila Created Date: 06/25/2020 01:59:00Komisji Konkursowej OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ Zgodnie z pkt 5 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej jako Członek Komisji Konkursowej oświadczam, że: nie jestem podmiotem leczniczym ubiegającym się o zawarcie umowy, nie pozostaję w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa doOświadczenie o bezstronnościczłonka Komisji Konkursowej Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż nie jestem związany/a z podmiotami biorącymi udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniuKomisji Konkursowej.. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez: [zaznaczyć właściwe z listy poniżej] ( kierownika zamawiającego ( pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności ( członka komisji przetargowej ( biegłegoCzłonkowie komisji już mieć wyrobione zdanie .. 1 Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej oceniającej formalnie i merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2018-prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Krzanowice.. JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO DOKUMENTU, KTÓREGO SZUKACIE • PRZYGOTUJEMY GO DLA PAŃSTWA PLACÓWKIOświadczenie członka Komisji Konkursowej ..

2 pzp o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania stanowi środek prawny gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.Wzór oświadczenia członka Komisji Kwalifikacyjnej.

budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o1) nie pozostaję z żadnym podmiotem ubiegającym się o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego będącego w zakresie działania komisji konkursowej, której jestem członkiem, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;mojej bezstronności.. H. Łopacińskiego w Lublinie OŚWIADCZENIE Członka Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowiskoZał.. Oświadczam, że nie pozostaję/pozostaję ∗ w takim stosunku prawnym lub faktycznym z oferentami biorącymi udział w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.W razie zmiany jakiejkolwiek informacji podanej w moim oświadczeniu, zobowiązuję się do złożenia nowego oświadczenia.. 2 ustawy PZP (art. 17 ust.. Imię i nazwisko członka komisji konkursowej do opiniowania ofert OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BEZSTRONNOŚCI Oświadczam, że: 1. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lubW przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do opiniowanych ofert, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia Przewodniczącemu komisji konkursowej, której jestem członkiem.Oświadczenie członka komisji o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego przez komisję kwalifikacyjną Członkowie komisji kwalifikacyjnej mają obowiązek zachowania bezstronności podczas prac komisji.. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkuObowiązek składania oświadczeń z art. 17 ust.. Złożenie oświadczenia nie może nastąpić po przystąpieniu do pracy Komisji Konkursowej.członka komisji konkursowej o bezstronności .. 1 Oświadczenie wypełniane jest przez członka komisji konkursowej na pierwszym posiedzeniu komisji, po zapoznaniu się z wykazem ofert złożonych do konkursu.. Nowe oświadczenie zostanie złożone przeze mnie w terminie najpóźniej 3 dni od dnia zajścia zmiany..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt