Oświadczenie rodziców na wycieczkę
wycieczki na opracowanym przez szkołę formularzu.. Listę wpłat od uczestników wycieczki (załącznik 3).. stwierdzonej choroby przewlekłej i stosowania leków w razie jej zaostrzenia.. 8.Wyrażam zgodę na fotografowanie dziecka w przedszkolu oraz udostępnianie i wykorzystanie jego wizerunku do celów promujących pracę przedszkola.. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.3.. Zgoda obejmuje także leczenie dot.. Syn/córka - * nie zażywa obecnie żadnych leków zaleconych przez lekarza - *zażywa następujące leki zalecone przez lekarza: .OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka _____ z klasy _____na wycieczkę do _____w terminie _____ miejsce rozpoczęcia .regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko oraz oświadczam, że odbiorę go na własny koszt w przypadku rażącego złamania regulaminu wycieczki.. Lista uczestników wycieczki zagranicznejCzy zgoda na oświadczeniach dotyczy obojga rodziców Pytanie: Czy oświadczenie rodziców mówiące o tym, że wszelkie decyzje dotyczące dziecka (np. zgoda na wycieczkę, zgoda na zajęcia dodatkowe) może podejmować jedno z nich i jest to wyrażenie woli obojga rodziców - jest zgodne z prawem?ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIA ..

Wzór zgody rodziców na udział ucznia w wycieczce.

2.Title (Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce} Author: SOBI Last modified by: SOBI Created Date: 11/23/2012 5:36:00 PM Company: SOBI Other titlesf) zebrać pisemne oświadczenia rodziców o wyraŜeniu zgody na.. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko.. oraz na pokrycie całkowitego kosztu wycieczki w wysokości 350,00zł.. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki ( jakie środki od bólu można podać, na jakie dziecko jest uczulone.ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIA .. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko.. Wyrażam zgodę na udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej i ewentualnej hospitalizacji dziecka.. Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.. Zgoda rodzica: Dziecko po powrocie z wycieczki w dniu 12.10.2016 r.Oświadczenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Imię i Nazwisko) Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki..

..... /data/ /podpis rodziców / opiekunówwycieczki a domem.

4)Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane przez moje dziecko.. Wzór oświadczenia opiekuna wycieczki.. Informacje o dziecku: syn/córkamiejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.. g) zebrać podpisy uczniów poświadczające zapoznanie się z regulaminem.. Wzór listy uczestników wycieczki.. Wyrażam zgodę na wyjazd syna / córki .. Do Działdowa na lodowisko ,zorganizowany przez MOSIR w Lidzbarku, który odbędzie się w dniu 23.01.. Oświadczam, że Wyrażam/nie wyrażam zgodę(y) na podejmowanie* decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.. uczestnictwo dziecka w wycieczce, z zastosowaniem opracowanego przez.. 2.Wzór karty wycieczki/imprezy.. Inne istotne informację, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: .1.. Powiązane porady i dokumenty.. Po powrocie z wycieczki uczestnik ma zostać odebrany z miejsca zbiórki przez rodziców/opiekunów albo za ich pisemną zgodą wraca samodzielnie do domu.. szkołę formularza.. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i zakończenia wycieczki, a domem oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce.OŚWIADCZENIE RODZICÓW DZIECKA WYJEŻDŻAJĄCEGO ..

Informację dla rodziców/opiekunów prawnych (załącznik 4).

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW NA WYJAZD DZIECKA NA LODOWISKO DO DZIAŁDOWA 23.01 2019 R. .. telefon.. Wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielne poruszanie się syna/córki w czasie i po terenie wyznaczonym przez opiekuna.. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w .Zgadzamy się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.. Odbiór dziecka po rozmowie z wychowawcą.. Rozliczenie wycieczki (załącznik 7).. 1.Akceptuję regulamin wycieczki i jej program i oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki uczeń otrzyma punkty ujemne.. Wzór karty wyjścia poza teren szkoły.. Oświadczenie opiekunów wycieczki (załącznik 6).. Wzór rozliczenia finansowego wycieczki.. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.. Oświadczenie pracownika szkoły dotyczące zasad ochrony danych osobowych w szkole.. OŚWIADCZENIE.. Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego/mojego dziecka pozwala na udział w tej wycieczce.OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 1.. 5) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.. Oświadczam, że Wyrażam/nie wyrażam zgodę(y) na podejmowanie* decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki..

Badanie dziecka przez psychologa bez zgody rodziców.

Całość opatrzona oczywiście podpisami rodziców oraz klauzulą notarialną.3) zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce; 4) oświadczenia rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia, stanowiące załącznik nr 5 do regulaminu; 5) oświadczenie opiekunów niepedagogicznych wyznaczonych przez dyrektora do sprawowania opieki w czasie wycieczki w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.. /zdjęcia w prasie, filmy, fotografie grupowe umieszczone na stronie internetowej przedszkola miasta, powiatu , filmowanieWyrażam /nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę .. (adres zamieszkania, tel.. OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. w wycieczce.. Wzór karty wyjścia na konkurs/zawody sportowe.. Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.Title: ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ Author: sys Last modified by: sekretariat-renata Created Date: 3/20/2013 9:16:00 AM Other titlesZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE SZKOLNEJ My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/-y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka: )* .. kontaktowy)* Oświadczenie .. w wycieczce do Poznania (AquaPark Termy Maltańskie)w dniu 4 lutego 2014 r. w godzinach od 8:00 - 14:00 organizowanej przez Stowarzyszenie Pro Bono Familiae ul. Kościelna 19, 62-300OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 1.. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na .wycieczka szkolna zgoda rodziców zgoda rodziców na wycieczkę.. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt