Formularz deklaracji intrastat
Na czym ona polega?. Ciągłość numeracji jest kontrolowana przez program (w ramach miesiąca rozpoczyna się od 1).Na deklaracji Intrastat podmioty rejestrują fakt przemieszczenia towaru do lub z innego kraju Wspólnoty, przy czym nie ma wymogu przeniesienia prawa własności do towaru, jak w przypadku dostawy dla celów podatku VAT.. zm.) Inne regulacje dotyczące dokonywania zgłoszeń INTRASTAT 1) Specyfikacja elektronicznych deklaracji statystycznych INTRASTAT, w obowiązującej wersji opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: w zakładce SłuŜba Celna INTRASTAT; 2) Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu .4. eKlient Liczba formularzy: 12.. Łączna wartość .Instrukcja INTRASTAT 6 CZĘŚĆ I - Wykaz aktów prawnych 1.1.Przepisy wspólnotowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 638/2004 z dnia 31 marca 2004 r.Dostępne formularze szukaj reset.. Wiadomości; Minister Finansów; Ministerstwo Finansów; Działalność MF Formularze - Baza wiedzy; Archiwum aktualnosci .. Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych.. Kod transakcji - lista kodów transakcji jest zdefiniowana w programie i dostępna po wciśnięciu .. Masa netto - pole jest dostępne tylko, jeśli kod CN wymaga przeliczenia na masę (zaznaczony parametr Masa na definicji kodu).Deklaracja INTRASTAT zawiera informacje dotyczące wywozu (WDT) towarów do państw członkowskich, a także przywozu (WNT) towarów na rynek polski..

Zał ącznik nr 1 - Formularz deklaracji INTRASTAT-PRZYWÓZ .

Przeczytaj.Spółka rozpoznaje WNT oraz zgłasza przywóz towaru w deklaracji INTRASTAT.. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r. z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii .Na formularzu pozycji zawarte są informacje: Kod CN - symbol kodu CN (ośmioznakowy, numeryczny).. W związku .Deklaracja Intrastat.. Aktualizacja_Osoby_Fizycznej .Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) Uwaga!. Przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela.. Wskazać rodzaj deklaracji, okres, statusy dokumentów, które program ma wziąć pod uwagę generując deklarację, oraz na podstawie której daty program ma wybrać dokumenty..

Wg kodów CN grupowane są pozycje na deklaracji.

Intrastat W (z) (zmiana zgłoszenia) Aby wyliczyć deklarację, należy: 1.. Lqczna wartošé fakturowa w PI-N 10.. Deklaracja_AIS_NTRASTAT : Formularz zgłoszenia deklaracji AIS/INTRASTAT; komunikat IST.. Ministerstwo Finansów.. Numer wersji deklaracji/ Nr korekty - w danym okresie sprawozdawczym obowiązuje ciągła numeracja deklaracji i korekt.. Intrastat to najprościej mówiąć system umożliwiający Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie kontrolowanie obrotu towarów między polskimi firmami a krajami Unii Europejskiej.. Zgłoszenie Intrastat nie dotyczy również przemieszczenia towarów poza Wspólnotę oraz do Wspólnoty spoza jej granic.Termin złożenia deklaracji INTRASTAT.. Ops towau 10 Ops towaru 10.. Spółka kupuje towar po cenach cennikowych dostawcy, czyli towar fakturowany jest przez dostawcę w cenach standardowych.. Jak wypełnić deklarację?. Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja .Nr 155, poz. 1095, z późn..

program_istat : Program do generowania deklaracji INTRASTAT.

Może być to rabat np. kwartalny lub miesięczny, który .UPO dotyczy tylko deklaracji złożonych elektronicznie - jest potwierdzeniem, że poprawnie złożyłeś deklarację.. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które: są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego; mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie krajuJeżeli dochodzi do korekty deklaracji INTRASTAT-PRZYWÓZ w zakresie dodania nowych pozycji w zgłoszeniu, należy wypełnić pola 1 (okres sprawozdawczy), 2 (rodzaj deklaracji), 3 (kod izby celnej), 4 (odbiorca), 5 (przedstawiciel - w przypadku dokonania korekty przez przedstawiciela) oraz pola 9-21 (dotyczy obrotu towarowego).Składanie zgłoszeń INTRASTAT od 1 lutego 2011 r. następuje w formie elektronicznej, a wyjątkowo przedsiębiorcy mogą je złożyć pisemnie.. poz. 2366).PROFESJONALNA OBSŁUGA DEKLARACJI INTRASTAT KONTAKT Czym jest INTRASTAT?. Opis towaru 10.. RZECZPOSPOLITA POLSKA DEKLARACJA INTRASTAT PRZYWÓZ INTRASTAT NIP REGON 6.. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, podmioty prowadzące handel z krajami wspólnotowymi zobowiązane zostały do .Deklarację INTRASTAT należy złożyć za miesiąc, w którym przekroczono progi statystyczne dla wymiany towarów w przywozie i wywozie.. Przeczytaj, co należy zrobić krok po kroku.Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2020 lub 2021 będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT..

program_istat : Program do generowania deklaracji INTRASTAT Więcej.

Co podlega wyłączeniu spod obowiązku jej przekazania?. Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT"; Pole 4.. W ramach dobrej współpracy z dostawcami spółka otrzymuje od dostawców rabaty.. Imp i nazwsko wypehtajacego .Na formularzu deklaracji INTRASTAT znajdują się pola, w większości automatycznie wypełniane przez program: Deklaracja za miesiąc - okres sprawozdawczy (miesiąc/ rok), za jaki liczona jest deklaracja INTRASTAT.. Numer wersji deklaracji/ Nr korekty - w danym okresie sprawozdawczym obowiązuje ciągła numeracja deklaracji i korekt.. Usługa e-Intrastat umożliwia podmiotom objętym obowiązkiem sprawozdawczym przekazywanie organom celnym drogą elektroniczną informacji o zrealizowanych wywozach lub przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Wypełnij online druk INTRASTAT-P Deklaracja INTRASTAT przywóz Druk - INTRASTAT-P - 30 dni za darmo - sprawdź!Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.. Ciągłość numeracji jest kontrolowana przez program (w ramach miesiąca rozpoczyna się od 1).Usługa e-Intrastat.. Istnieje także możliwość przekazywania zgłoszeń za krótszy okres niż miesiąc (deklaracja częściowa), lecz łącznie muszą one obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy.Na formularzu deklaracji INTRASTAT znajdują się pola, w większości automatycznie wypełniane przez program: Deklaracja za miesiąc - okres sprawozdawczy (miesiąc/ rok), za jaki liczona jest deklaracja INTRASTAT.. Przejść do modułu Deklaracje i e-Sprawozdawczość - Deklaracje i kliknąć Wylicz.. Łączna ilość pozycji towarowych w jednym zgłoszeniu INTRASTAT nie może być większa niż liczba 9999 i ostatni zadeklarowany numer pozycji musi być zgodny z łączną liczbą pozycji .Wypełnienie deklaracji INTRASTAT może spowodować konieczność złożenia jego korekty.. 3.Jeżeli formularz deklaracja INTRASTAT wykorzystywany jest do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, należy wpisać kolejny numer danej pozycji towarowej.. Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar .Rodzaj deklaracji.. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce zarówno w przypadku progów szczegółowych podstawowych, jak i szczegółowych.Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2020 roku od 01.01.2020 do 31.12.2020 Próg podstawowy Próg szczegółowy dla przywozu 4.000.000 zł 65.000.000 zł dla wywozu 2.000.000 zł 108.000.000 zł Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U.. Wysłana elektronicznie deklaracja uzyska unikalny numer referencyjny (32 znakowy numer) - dzięki niemu możesz sprawdzić status wysłanego dokumentu.. Odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo Nadawca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt