Wzór decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej
2001 r., Nr 112 poz. 1198) wynika, że odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. 2 przewiduje odmowę w sytuacji, gdy wniosku zwyczajnie nie można udzielić dostępu w formie wskazanej we wniosku.. z 2016 r. poz. 1764) informuję:Warto, żebyś miała/miał świadomość, że procedura dotycząca dostępu do informacji publicznej jest maksymalnie odformalizowana - przecież, gdyby informacja była dostępna w BIP (przypominamy, że udostępnienie w BIP jest podstawowym trybem) nikt nie sprawdzałby kim jesteś, po co potrzebna jest Ci informacja, nikt nie kazałby Ci czekać na otrzymanie informacji ani pisać wniosku.W związku z art. 13 ustawy o dostępie do informacji wnioskujemy także o podanie adresu strony internetowej, na której są podawane do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków.. Zgodnie z art. 61, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Wezwanie wnioskodawcy do sprecyzowania wniosku Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej - Plan ochrony ..

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.

Jeśli jednak ADO stwierdzi, że brak jest podstaw do udzielenia informacji publicznej, wówczas powinien wydać decyzję odmowną.Odmawiając dostępu do informacji publicznej urząd musi wydać decyzję administracyjną - orzekł WSA w Białymstoku.. (DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728) Decyzja GIODO z 24 lipca 2015 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych (DOLiS/DEC - 520/12/35884, 35886) Decyzja GIODO z 11 czerwca 2012 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych przez NFZ; Informacja prasowa - jak zareagować na żądanie jej udostępnieniaZdaniem sądu wydanie przez organ decyzji w trybie art. 16 u.d.i.p., pomimo braku podpisu pod wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby naruszenie przepisów art. 64 kpa.. Postanowienie o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną.rtf : 65,5k : 120.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:WZÓR decyzji o odmowie udost ępniania informacji publicznej Znak _____ Kraków, dnia DECYZJA W imieniu Wojewody Małopolskiego, działaj ąc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.Decyzja w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej W takiej sytuacji nie musi on wydawać decyzji, wystarczy bowiem samo udzielenie informacji..

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/.

Należy pamiętać, że celem skargi na bezczynność jest jedynie zmuszenie organu do aktywności, to jest udostępnienia informacji lub wydania decyzji odmownej.o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art.. 1 DIP, odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. 2014 poz. 782 ze zm.).. Prawo to .. wzór skargi na bezczynność - informacja publiczna.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.. Na podstawie art. 2 ust.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn..

Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie ...117.

1 każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną.Ogólną zasadą, która wynika z art. 61 Konstytucji RP, jest dostęp do informacji.. Aplikantka radcowska, pracownik samorządowy.. Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2018 r. (sygn.Natomiast odnośnie odmowy udzielenia informacji mającej charakter informacji publicznej to zgodnie z art. 16 ust.. Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Sąd dodał, że w przeciwnym razie mamy do czynienia z bezczynnością organu, a skargę na tę bezczynność rozpatruje sąd administracyjny.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wpływu wniosku do Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.. (podpis) Załączniki: 1.Termin podstawowy jest terminem, w którym organ powinien dokonać pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy, tj. udostępnić informację, powiadomić wnioskodawcę, że żądana informacja nie ma cech informacji publicznej, wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, względnie powiadomić o przedłużeniu .O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów..

2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.4.

2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Do decyzji tej znajdą zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl .WSA oddalił skargę (wyrok z 24 czerwca 2015 r., sygn.. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być zatem formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz dostępu do nich.. w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, .. terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie pozostawia urzędom zbyt wielkiego pola manewru.. W przypadku niekorzystnego wyroku WSA przysługuje skarga kasacyjna do NSA.. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.Szulc-Efekt sp.. Uznał bowiem, że informacja objęta wnioskiem skarżącego nie mieści się w pojęciu informacji publicznej; dotyczy .Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy.. Zgodnie z art. 16 ust.. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego.rtf : 102,6k : 118. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje żadnych szczególnych środków odwoławczych związanych z odmową lub nieudostępnieniem informacji publicznej.. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.rtf : 69,9k : 119.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie., w tym między innymi wymogi formalne (art. 63 kpa).Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pod pojęciem ,,stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego'' do decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej, rozumieć należy nakaz stosowania wszelkich przepisów pozostających w związku z wydaniem decyzji.. 16 ust.. Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. 04-051 Warszawa .. Kliknij tutaj >] Objaśnienia [1] Elementy decyzji - decyzja musi zawierać elementy wskazane w art. 107 § 1 KPA, tj.: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie .Z oczywistych względów decyzji administracyjnej odmawiającej udzielenia informacji publicznej nie wyda także podmiot, który w ogóle nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o .Zob.. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoDecyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt