Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie
Strona 1 z 12. pomocy publicznej ") stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu<BODY><A HREF=" .Wzory formularzy dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis.. Informacje dotyczące podmiotu,FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE A.. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A.. Informacje, o których mowa w ust.. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOCW ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE .. Informacje dotyczące wnioskodawcy.. Informacje dotyczące wnioskodawcy.. 1, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.. Informacje dotyczące podmiotu,Instrukcja wypełnienia tabeli w części E formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc albo pomoc na ratowanie lub restrukturyzację.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 Strona 1 z 2 4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji ..

Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ...Informacje, o których mowa w ust.

1, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Identyfikator gminy, w której .Załącznik nr 1.. Imię i nazwisko albo nazwa 2.. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3.. Wzór oświadczenia.. Imię i nazwisko albo nazwaTytuł dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz obowiązuje od dnia 14 stycznia 2011 r. Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. Informacje dotyczące podmiotu,Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Description: ZNAKI:3730 Last modified by: Użytkownik systemu Windows Company: WKPFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Stosuje się do pomocy udzielanej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 zFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Dz.U..

Informujemy, że można pobrać z naszej strony wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwie .

Imię i nazwisko albo nazwa 2.. 2010 Nr 254, poz. 1704 Formularz obowiązuje od dnia 14 stycznia 2011 r.4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc.. 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 11 września 2017 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) zostanie udostępniony aktualny wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), składany przez pracodawców, wnioskujących o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników .„Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie", stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 7 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A..

Stosuje siędo pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonychw rozporządzeniuKomisji (UE) nr.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A.. 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt