Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020 warszawa
Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia PESEL dziecka Adres miejsca zamieszkania Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania kandydata) 2.Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2020/2021, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 do naszego przedszkola, chcący aby .o ile znajdą zastosowanie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust.. Dane dziecka:* Zgodnie z art. 20w ust.. profesora Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku w roku szkolnym 2020/2021 1.. Dane dziecka: Imię Nazwisko Data urodzenia PESEL Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tylko w przypadku braku numeru PESEL) Adres miejsca zamieszkania dziecka MiejscowośćDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2) .. w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu.. (miejscowość, data) DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021* Deklaruję, że moje dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolneDEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2020/2021 ..

W ramach deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust.

Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2020/2021 w .. szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole .. podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.. Druki deklaracji są dostępne w grupach, sekretariacie oraz do pobrania poniżej.. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.. 2020/2021 Deklarację należy złożyć do 28.02.2020 r. 1.. Niezłożenie deklaracji o kontynowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 Dane dziecka: Imię i nazwisko kandydata Data urodzenia PESEL kandydata (w przypadku braku nr PESEL - serię i nr paszportu lub innego dokumentukontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.. Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ..

Termin składania: od 2 marca 2020 r. do 6 marca 2020 r.DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego.

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej .. 00-193 Warszawa).. Rekrutacja na rok szkolny 2020/21; Uchwała Rady Miejskiej; Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa; Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola; Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; Pisemne .25 lutego, 2020 - 11:52 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2020/2021 3 lutego, 2020 - 15:06 Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21 26 stycznia, 2020 - 17:48Uszatek · 24 lutego 2020 · Aktualności W dniach od 25 lutego do 2 marca (do godziny 16 ! ). w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej .25 lutego - 2 marca, godz. 16.00: złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 3 marca, godz. 13.00 - 19 marca, godz. 20.00: rejestracja w systemie .Deklaracja dostępności; Adaptacja przedszkolaków; Z życia przedszkola; Nasze dzieci; Opłaty; Dokumenty przedszkola; Rekrutacja..

Termin składania: od 2 marca 2020 r. do 6 marca 2020 r.Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni .Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego Szanowni Rodzice, J eżeli chcecie by Wasze dziecko od 1 września 2019 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola prosimy o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie: 18 lutego od godz. 8:00 - 22 lutego 2019 r. do godz. 16:00.Data przyjęcia deklaracji: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Koszycach Wielkich w roku szkolnym 2020/2021 1..

10.deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Składający: Deklarację składają rodzice / opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego na terenie gminy Brwinów.

Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę w celach rekrutacyjnych uzyskająDeklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - powinna być złożona na co najmniej 7 dni przed postępowaniem rekrutacyjnym Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im.. składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, .DEKLARACJA kontynuowania wychowania przedszkolnego Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2020/2021 .. szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania .Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Iławie w roku szkol.. Termin składania: od 2 marca 2020 r. do 6 marca 2020 r.DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Składający: Deklarację składają rodzice / opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego na terenie gminy Brwinów.. POUCZENIE Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1.. Deklaracja - kontynuowanie wychowania przedszkolnegocelem przetwarzania danych jest zapewnienie kontynuacji wychowania przedszkolnego; dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania,Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Myślachowicach w roku szkolnym 2020/20211 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt