Druk zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Dane o osobach ubezpieczonych, opłaconych za nich/ przez nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz o zgłoszonych do ubezpieczenia uprawnionych członkach rodziny, gromadzą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego kierowane do ZUS ma formę formularza ZUS ZCNA - W nim zawiera się wszystkie niezbędne informacje, łącznie ze stopniem pokrewieństwa.Aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrować z niego członka rodziny swojego pracownika, płatnik składek sporządza i przekazuje do ZUS formularz ZUS ZCNA - "Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego".Drukuj Zgłoszenie do ubezpieczenia.. Dokumentem takim jest zaświadczenie lub legitymacja wydana przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki za ostatni kwartał.Przepis ten jednocześnie wskazuje, że osoba, która do ubezpieczenia zdrowotnego nie zgłasza się sama, informuje podmiot właściwy do dokonania tej czynności o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.. Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.. Jak prawidłowo ustalić datę zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?dokument, który potwierdza zgłoszenie cię do ubezpieczenia - druk ZUS ZCNA (Zgłoszenie Danych o Członkach Rodziny dla Celów Ubezpieczenia Zdrowotnego), dokument, który potwierdza ubezpieczenie osoby, która zgłosiła cię do ubezpieczenia.Uzasadnienie: Zgodnie z pouczeniem dotyczącym wypełnienia bloku IV B w formularzu ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego) adres zamieszkania członka rodziny wpisuje się tylko wówczas, gdy jest inny niż adres zamieszkania osoby ubezpieczonej..

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak wypełnić i skorygować" (pdf, 2394 kB) Poradnik: "ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta lub rencisty policyjnego można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie do właściwego Wydziału Ustalania Świadczeń (zespołu) Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW formularza zgłoszeniowego ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia .Formularz ZUS ZCNA przeznaczony jest do zgłoszenia danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny.Formularz ten służy do zgłoszenia danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, czyli stosujemy go gdy chcemy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, np. dziecko (własne, małżonka czy przysposobione) oraz małżonka czy też wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.Po zawarciu umowy udaj się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby złożyć właściwe druki ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) i jeśli zgłaszasz członków rodziny - druk ZUS ZCNA (Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego).Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego konkubenta..

... ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku osób, które są zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem płatnika - wspomniany formularz przesyła do ZUS płatnik tych osób.Jeśli stracisz tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. rozwiążesz umowę o pracę), zostaniesz z niego wyrejestrowany wraz z członkami rodziny.. ZUS KOA Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.Aby członek Twojej rodziny uprawniony do korzystania z Twojego ubezpieczenia zdrowotnego mógł to robić, musisz zgłosić jego dane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wypełniając dokument ZCNA - „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego".Pracownik, który zgłosił siebie do ubezpieczenia zdrowotnego, a zapomniał o członkach rodziny, złożył stosowny formularz kilka miesięcy później, ale z datą wcześniejszą.. Osoba, która ma tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, nie może zgłosić do tego ubezpieczenia osoby, z którą żyje w związku nieformalnym, nawet pomimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, ponieważ nie jest ona członkiem jego rodziny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym.Formularz ZUS ZCNA przeznaczony jest do zgłoszenia danych o członku rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny zgłoszonego uprzednio na druku ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA (używanym do czerwca 2008 r.), a także do dokonania zmiany / korekty danych dotyczących członka rodziny zgłoszonego na druku ZUS ZCNA lub .W celu zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia należy w ZUS złożyć druk ZUS ZCNA „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego"..

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne; ... które zrzesza lekarzy orzeczników orzekających dla celów zabezpieczenia społecznego.

Formularz: Pobierz plik "Formularz ZUS ZCNA.pdf" 971 kB.o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Zwracam się z prośbą o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny od dnia ..

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych ...- ZUS ZCNA - „Zgłoszenie danych o członkach rodziny d la celów ubezpieczenia zdrowotnego".

celów ubezpieczenia zdrowotnego.. Pracodawca zgłasza członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZCNA.Następnie płatnik wniosek ten przekazuje do ZUS na formularzu ZUS ZCZA (zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego) albo ZUS ZCNA (gdy adresy nie są zgodne).Formularz ZUS ZCNA przeznaczony jest do zgłoszenia danych o członku rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny zgłoszonego uprzednio na druku ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA (używanym do czerwca 2008 r.), a także do dokonania zmiany / korekty danych dotyczących członka rodziny zgłoszonego na druku ZUS ZCNA lub .. W poradniku "Zasady korygowania dokumentów .Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt