Uchylenie decyzji na podstawie art. 154 kpa
Linki do Artykułów, Usługi Adwokackie i informację o powiązanych przepisach.Przepisy art. 154 i 155 kpa ustanawiają podstawę do zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych.. §§§2.Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albow inny sposób kończą sprawę w danej instancji.4.3.. W omawianej sprawie organy I i II instancji odmówiły zastosowania art. 155 Kpa między innymi z uwagi na zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych.. wymagane jest spełnienie łącznie trzech przesłanek:Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.. Monitor Prawniczy | 19/2012 .. Klauzula rebus sic stantibus - możliwości jej aktualnego zastosowania (uwagi na tle art. 357 1 KC)Tylko częściowa zmiana kwestionowanej przez stronę w całości decyzji oznaczałaby naruszenie właściwości organu odwoławczego, co skutkowałoby nieważnością nowej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 1 KPA (wyrok NSA z dnia 8 września 1999 r., V SA 228/98, LEX nr 58029).DECYZJA uchylająca w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych Na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy .do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz na podstawie art. 1 ust..

Dla wzruszenia decyzji w trybie art. 154 k.p.a.

Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, .Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji Art. 154.. 1 pkt.5, art. 2, pkt.9, art. 5 ust.3a, ust.. 30, poz. 168 z późn.. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art .uchylenie a zmiana decyzji administracyjnej - napisał w Sprawy urzędowe: Rozdział 13 KPA.. CYTATRozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji Art. 154. należy do trybów nadzwyczajnych, które zgodnie z ustawą pozwalają zweryfikować decyzję, która formalnie obowiązuje, ale obiektywnie jest nieprawidłowa.Następnie w podstawie prawnej należy zawrzeć artykuły wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, tj: art. 163, kiedy decyzję uchylamy z urzędu lub art. 155, jeśli uchylamy ją na wniosek strony..

Przesłanki i tryb wzruszenia decyzji oraz jego skutki.

Opłata administracyjna - nie pobiera się.. Oznacza to, iż w trybie określonym w tym przepisie nie jest dopuszczalne uchylenie ani zmiana decyzji ostatecznej nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części wydanej na podstawie art. 48 ustawy - Prawo budowlane z 1994 r.Możliwość uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 K.p.a., podobnie jak uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 155 K.p.a.. KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym .Uchylenie decyzji administracyjnej.. Napisano: 25 sty 2010, 8:55 .. Termin i sposób załatwiania - zgodnie z art. 35 § 3 Kpa załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a załatwienie sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.. Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc ~ilona74.Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 (jak i 155) KPA może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności tej decyzji..

Witam, czy mógłby ktoś wrzucić wzór decyzji uchylającej na podstawie art. 154 kpa?

Art. 163.Postępowanie prowadzone na podstawie art. 154 i 155 kpa jest postępowaniem nadzwyczajnym, którego przedmiotem nie jest merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, lecz przeprowadzenie weryfikacji wydanej już decyzji ostatecznej z jednego tylko punktu widzenia, a mianowicie, czy za zmianą (uchyleniem) przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.Na podstawie art. 154 § 1 K.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.W trybie art. 161 k.p.a.. Opłaty skarbowe - brak.. 6, pkt 1, art.8b, art. 25 ustawy z .Decyzja o nakazie rozbiórki nie jest tą decyzją, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa - w rozumieniu art. 154 KPA.. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego .Dopuszczalność zmiany (uchylenia) decyzji związanej w postępowaniu administracyjnym - uwagi krytyczne na tle orzecznictwa.. WZN-ANU-2 - Uchylenie decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 kpa (ten wzór dotyczy decyzji ostatecznej, na mocy której student nie nabył prawa)Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu omówił szeroko zastosowanie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego do decyzji ZRID..

§ 3. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na podstawie przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji.

§§§1.KPA Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa - art. 154 kpa, art. 253 op. 4.3.1.. Zaznaczyć przy tym wymaga, iż art. 154 kpa stanowi podstawę do uchylenia lub zmiany decyzji, na mocy której strona nie nabyła prawa (są to decyzje odmowne), natomiast art. 155 kpa jest podstawą zmiany lub uchylenia decyzji, na mocy której strona nabyła prawo.III RN 101/98, OSNP 1999/20/637) tryb wznowienia postępowania ma pierwszeństwo w stosunku do trybu uchylenia lub zmiany decyzji na podstawie art. 154, art. 155 lub art. 161 k.p.a.. Sąd przychylił się jednak do argumentów Skarżącej.Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 155 kpa może nastąpić jedynie wówczas, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 kpa) lub do stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 kpaArt.104.. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny .W sprawach, o których mowa w art. 154 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa i art. 155 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.Zwłaszcza, że organ wyższego stopnia - jako właściwy do uchylenia lub zmiany decyzji w trybie art. 154 i 155 kpa - był jednocześnie organem odwoławczym od decyzji organu pierwszej instancji - od decyzji wydanych w trybie art. 154 i 155 kpa służy bowiem odwołanie do organu wyższej instancji.uchylenie decyzji na podstawie art. 154 kpa • Strona 1 z 1.. Art. 154 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) .. Przykład:Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 155 KPA może nastąpić jedynie wówczas, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 KPA) lub do stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 KPA).Art.. Decyzja administracyjna, zgodnie z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. może być więc wzruszona tylko taka ostateczna decyzja, której nie można uchylić lub zmienić na podstawie innych przepisów (art. 154, art. 155 lub art. 163 k.p.a .Strona zawiera aktualną treść Art. 154 KPA, czyli przepisu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.. W obu przypadkach należy też powołać się na art. 108 Kpa, który mówi o rygorze natychmiastowej wykonalności.Art..Komentarze

Brak komentarzy.