Harmonogram stażu nauczyciela kontraktowego
Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą regularnie, w ustalonych wcześniej terminach oraz na bieżąco w razie potrzeb.. 2001 / 2002 - szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażysty Efekty w ramach Planu rozwojuZadania opiekuna stażu.. Nauczyciel kontraktowy.. Ustawa cofa zmiany wprowadzone we wrześniu 2018 r. - MEN zdecydował się wrócić do trzystopniowej skali oceniania nauczycieli, dziewięciomiesięcznego stażu na nauczyciela kontraktowego oraz do uzależnienia kolejnego stopnia od oceny dorobku .1 Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk / szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażysty Efekty w ramach Planu rozwoju zawodowego stażysty, dokumentacja 1miesiąc r. Poznanie się opiekuna stażu i nauczyciela stażysty.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. • Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu - ustalenie zasad współpracy.. Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!STAŻU Aktualne informacje pomocne w pełnieniu funkcji opiekuna stażu VERLAG DASHÖFER Awans zawodowy nauczycieli..

Projekt oceny dorobku nauczyciela kontraktowego.

współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Stażysta, starający się o awans na stopień .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,Przygotowanie projektu oceny dorobku nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciel mianowany.. Kontrakt z opiekunem stażu w portalu Edux.pl .. Świadczenie, o którym mowa w ust.. Jeżeli kurator oświaty ustali ocenę negatywną, wówczas nauczyciel musi odbyć staż od nowa w wymiarze 9 miesięcy.HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą odbywającym staż na nauczyciela mianowanego Okres stażu - od 01 września 201r do 31 maja 2014 r Nauczyciel stażysta - mgr .- nauczyciel kontraktowy Opiekun Stażu - mgr ..

Projekt oceny dorobku nauczyciela stażysty 10.

Zasady współpracy.. Siemianowice Śląskie.12 kroków w postępowaniu awansowym - harmonogram nauczyciela.. -pisemne opracowanie zasad współpracy, kontrakt - harmonogram spotkań i obserwacji - konsultacja planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez opiekuna stażu.. Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego.. 3.0 9.2 01 7 Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy szkoły.Jeśli ocena jest pozytywna, nauczyciel stażysta otrzymuje awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. ABY OTRZYMAĆ PORADNIK OPIEKUNA STAŻU NALEŻY: 1.. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że:NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Radosław Szymański Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2010 Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 58 ul. J. Grzegorzka 4 40-309 Katowice1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

Harmonogram spotkań nauczyciela stażysty z opiekunem stażu.

18 lutego 2012 31 października 2018 sylwia bacewicz .. Nauczyciel opiekun i nauczyciel stażysta są równoprawnymi partnerami.. Wypełnienie Karty informacyjnej nauczyciela stażysty.Opiekun stażu.. Wpłacić kwotę 59 zł na konto:Zrób harmonogram lekcja; Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Zakończenie testem lekcja; test; Plan rozwoju zawodowego lekcja; Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego lekcjaoraz odbywania stażu.. PODSTAWA PRAWNA.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego R § 6.. Miejsce odbywania stażu - GIMNAZJUM NR 2 im.. ks. P. Wawrzyniaka w Śremie TEMATYKA I TERMIN SPOTKANIA WRZESIEŃ 2011 r 1 Spotkanie informacyjne .W myśl art. 53a.. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest już dużo trudniejsze, czas do jego osiągnięcia również się rozszerza.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Staż na nauczyciela mianowanego może bowiem rozpocząć osoba, która od dwóch lat jest .Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk.. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.8..

Rozpoczęcie stażu.

W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.. Krok 1. z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią Bacewicz .Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia .HARMONOGRAM SPOTKAŃ STAŻYSTY Z OPIEKUNEM STAŻU Okres stażu - od 01 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Nauczyciel stażysta - mgr Magdalena Figler nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu - XXX nauczyciel dyplomowany Miejsce odbywania stażu - Szkoła Podstawowa w XXX Lp.. Data Temat Podpis WRZESIEŃ 08.09.2017 r. Spotkanie informacyjne: określenie zasad pracy w ramach stażu.Zastąpienie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną; Zastąpienie opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, projektem oceny dorobku zawodowego.. Angelika Skrzypek.. Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. 1 września - początek roku szkolnego, inny dzień - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r .Nowelizacją Karty Nauczyciela w tej sprawie już w przyszłym tygodniu zajmie się Senat.. Warunki rozpoczęcia stażu - nauczyciel może rozpocząć staż, jeżeli:Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Dodatkowy staż Nauczyciel stażysta: może złożyć wniosek o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego, jeśli kurator oświaty ustali ocenę pozytywną dorobku zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (na mianowanego) - według rozporządzenia z 2018 r. 9.. Sulechów.. Za przebieg i organizację stażu odpowiedzialny jest .Harmonogram współpracy z opiekunem stażu.. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE PEŁNIENIA FUNKCJI OPIEKUNA STAŻUjej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.Staż nauczyciela Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym.Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic!.Komentarze

Brak komentarzy.