Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych Sformułowanie wniosków Kierownik jednostki 13.Dokumentem stwierdzającym przeprowadzenie inwentaryzacji jest decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych .. Swoje decyzje opiera na przedstawionych przez komisję inwentaryzacyjną wynikach inwentaryzacji i opisanych przyczynach powstania różnic.Głównym wewnętrznym dokumentem powinna być instrukcja inwentaryzacyjna, która stanowi podstawę wydania zarządzenia kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji.Niezależnie od sposobu w jaki przeprowadzana jest inwentaryzacja, czy za pomocą dokumentacji tradycyjnej czy elektronicznej musi ona spełniać wymogi ustawowe, a także wybrana metoda powinna być zawarta w instrukcji inwentaryzacyjnej, która jest ogłoszona przez kierownika jednostki.gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja .7) Podjęcie decyzji w sprawie stwierdzonych różnic pomiędzy stanem księgowym a stanem rzeczywistym i wyeliminowanie - jeżeli jest to możliwe - przyczyn je powodujących, 8) Rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obrotowego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym.. Zakładowe plany kont powinny być dostosowane do ewidencji dokumentów inwetaryzacyjnych, ponieważ inwentaryzacja stanowi rękojmię wiarygodnej wyceny bilansowej i sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego.Główny księgowy (dyrektor finansowy) jest odpowiedzialny za odpowiednie księgowanie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia, zgodnie z decyzją kierownika jednostki..

Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych.

Inwentaryzacja aktywów pieniężnych i papierów wartościowych w kasie przeprowadzana jest na dzień kończący rok obrotowy oraz w terminie ustalonym przez kierownika jednostki.Tylko on odpowiada za inwentaryzację w formie spisu z natury.. Kierownik jednostki na mocy zarządzenia wewnętrznego decyduje o roli głównego księgowego i podległego mu personelu w wykonywaniu zadań inwentaryzacyjnych.. Pozostało jeszcze 47 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Skorzystaj z gotowego wzoru decyzji kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych, która zatwierdza rozliczenie końcowe.Decyzję o sposobie rozliczenia różnic podejmuje kierownik (np. zarząd) na podstawie dokumentów przedstawionych przez komisję inwentaryzacyjną..

W ustawie o rachunkowości nie wskazano sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Odpowiedzialnośćprzewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej lub kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzanie inwentaryzacji, audytora lub kierownika komórki kontroli wewnętrznej, głównego księgowego jednostki.. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki przy uwzględnieniu charakteru każdej z powstałych .Decyzję w sprawie uznania niedoboru składników majątku za zawiniony, bądź niezawiniony podejmuje kierownik jednostki, przyjmując za podstawę wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w związku z niedoborem.. 9.• opiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic, • dokonanie rozliczenia i zaksięgowaniaróżniczgodnie z decyzją kierownika jednostki, • sprawowanie ogólnego nadzoru merytorycznego nad pracami inwentaryzacyjnymi.. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki przy uwzględnieniu charakteru każdej z powstałych różnic oraz propozycji komisji inwentaryzacyjnej.księgowania sposobu rozliczenia różnic, urealnienia stanów ewidencyjnych w ewidencji księgowej i magazynowej (sklepu, restauracji itp.), windykacji od osób odpowiedzialnych należności z tytułu niedoborów i szkód..

Odpowiedzialność kierownika za inwentaryzację jest doprecyzowana w art. 4 ust.

Główny księgowy (dyrektor finansowy) jest odpowiedzialny za odpowiednie księgowanie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia, zgodnie z decyzją kierownika jednostki.. § 16 Do obowiązków i uprawnień Kierownika JO należy w szczególności: 1) wyznaczenie osób będących pracownikami JO do składu komisji inwentaryzacyjnej,W ustawie o rachunkowości nie wskazano sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.. W odniesieniu do różnic inwentaryzacyjnych (niedoborów i nadwyżek) podobnych składników majątkowych dopuszczalne jest na wniosek osoby odpowiedzialnej .Wnioskowanie w sprawie sposobu zabezpieczenia mienia, Wnioskowanie w sprawie sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.. Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Prawo i Finanse w KulturzeDecyzję, o tym, w jaki sposób nastąpi rozliczenie powstałych różnic oraz o odpowiednim ich ujęciu w zależności od przyczyny oraz charakteru każdej różnicy podejmuje kierownik jednostki.. Kierownik jednostki podjął decyzję o obciążeniu osoby materialnie odpowiedzialnej w wysokości ceny detalicznej, doksięgowano 600zł.. Po inwentaryzacji w jednostce gospodarczej ujawniono niedobór towarów B - 10 500zł.. Komisja inwentaryzacyjna uznała niedobór za zawiniony..

Decyzję o sposobie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych podejmuje kierownik jednostki.

Wnioski należy przedstawić kierownikowi jednostki, który podejmuje decyzje w sprawie wyboru metody i zakresu szkoleń.Podjęcie decyzji o rozliczeniu różnic.. Decyzję podpisuje dyrektor przedszkola.. W oparciu o w/w protokół główny księgowy przygotowuje decyzję do dyrektora przedszkola w sprawie różnic inwentaryzacyjnych.. W tym celu sporządza się zestawienia zbiorcze spisów z natury, zestawienia różnic inwentaryzacyjnych, zestawienia kompensat niedoborów i nadwyżek na artykułach podobnych, wyjaśnienia osób odpowiedzialnych materialnie, decyzje kierownika jednostki, polecenia .Skorzystaj z gotowego wzoru decyzji kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych, która zatwierdza rozliczenie końcowe.25.. Poniżej dalsza część .Wzór.. Odpow.W przypadku różnic zawinionych komisja żąda od osób odpowiedzialnych wyjaśnień pisemnych i ustosunkowuje się do nich w specjalnym protokole.. Jeżeli przyczyny powstaniaKierownik jednostki Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie w księgach rachunkowych Realizacja wniosków Pracownik działu księgowego y Decyzja kierownika jednostki Właściwa instrukcja inwentaryzacyjna stanowi załącznik do decyzji kierownika jednost - ki i w przedstawianym przykładzie składa się z 14 paragrafów.19.. Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych po zatwierdzeniu sposobu ich ujęcia przez kierownika jednostki7) ustalenie i wycena różnic inwentaryzacyjnych, zaksięgowanie ich w księgach rachunkowych roku obrotowego jednostki.. 26.W jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób, zadania komisji inwentaryzacyjnej może wykonywać jedna osoba (tzw. komisarz spisowy)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt