Wniosek o likwidację barier architektonicznych
Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-20.00 .Wnioski dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej składać należy we właściwym terytorialnie dla miejsca lokalizacji mieszkania Oddziale PFRON, na drukach wniosku według wzoru (załącznik nr 4) wydawanych lub wysyłanych przez oddział PFRON, WUP - WOZiRON.Dla niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa wnioski o dofinansowanie ze środków.. Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych należy dołączyć:Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wraz z załącznikami można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 - 15 00.. Wniosek - łóżka.. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier .6. zaświadczenie lekarza o konieczności likwidacji barier architektonicznych 7. pełnomocnictwo notarialne bądź postanowienie Sądu o ustanowienie kuratora dla Osoby Niepełnosprawnej niezdolnej do złożenia podpisu na wniosku 8. dowód osobisty wnioskodawcy ( do wglądu) Do II etapu 1. szkic mieszkania 2.Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej [wniosek - likwidacja barier architektonicznych.pdf - Pobrano 178 razy - 965 KB] Dane dotyczące Wnioskodawcy( w przypadku małoletnich /dzieci i młodzież do lat 18/ dane o dziecku wypełnia rodzic lub opiekun prawny ) Nazwisko i imię/imiona .w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można składać przez cały rok.

Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami.. Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu) oraz .Przeczytaj pełną informację na stronie PFRON o likwidacji barier architektonicznych.. Organem właściwym do rozpatrzenia sprawy dofinansowania likwidacji barier <br/> w komunikowaniu się jest starosta powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.. Odpowiednie druki można otrzymać w PCPR lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony danego .Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.. Nr sprawy Data wpływu kompletnego wniosku Wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych 1.. Dane dotyczące wnioskodawcy (osoba niepełnosprawna .. Najczęściej zadawane pytania dotyczące likwidacji barier architektonicznych w łazienceO dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych z PFRON..

Oświadczam, że zamieszkuję w lokalu, w którym zostanie przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych.

Częściowy zwrot kosztów przystosowania łazienki do potrzeb użytkownika z ograniczeniami ruchu przysługuje jedynie osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (w ramach likwidacji barier architektonicznych - na podstawie art. 35a ust.. Wniosek w imieniu osoby z niepełnosprawnością może złożyć także przedstawiciel ustawowy, prawny, opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik.Kto może starać się o refundację?. Bardziej .numer wniosku data wpływu wniosku WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej DANE WNIOSKODAWCY (dane osoby niepełnosprawnej, .Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się powinna złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi we wniosku..

Do wniosku należy dołączyć:Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w PCPR w Koninie pokój 468.

Infolinia dodatkowa - 517 373 975.. Infolinia PFRON - 22 581 84 10.. Pierwszy obszar obejmuje dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.Aby uzyskać wsparcie, należy m.in. zrealizować inwestycję, która ma na celu zwiększenie dostępności przestrzeni architektonicznej.Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które .O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się: Osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.Likwidacja barier architektonicznych Infolinie.. 1 pkt 7 lit.d ustawy o rehabilitacji).dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych; dofinansowanie do kosztów usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika dla osoby niepełnosprawnej lub kosztów utrzymania psa asystującego; Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:Gdzie składać wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się?.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych są rozpatrywane w okresie roku budżetowego, w którym przewidziano dofinansowanie na ten cel.

Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie, aż do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy.Dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych może być udzielone wnioskodawcy raz na trzy lata.. WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. DANE INFORMUJACE O WNIOSKODAWCY a) wykształcenie zaznaczWniosek o likwidację barier architektonicznych należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.. Zgodnie z art.1.. W ramach likwidacji barier architektonicznych może być dofinansowane m.in.: modernizacja łazienki przez poszerzenie .Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych; • zaświadczenie lekarza wydane dla celów ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON - wymagane, jeżeli przyczyna niepełnosprawności nie została określona w orzeczeniu;Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie, Wniosek - bariery techniczne.. na likwidację barier urbanistycznych i architektonicznych a) nie korzystałem b) korzystałem 2. korzystałem na inne cele ustawowe i rozliczyłem się 3. korzystałem na inne cele ustawowe i jestem w trakcie rozliczenia 4. korzystałem i nie rozliczyłem się VI..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt