Pfron deklaracja dek-i-a
2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).. Kalkulator PFRON służy do obliczania wysokości miesięcznej, obowiązkowej wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.. 2a (państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna .Pracodawca obowiązany do comiesięcznym wpłat na PFRON nie wlicza do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym, zarówno na zasadach ogólnych z k.p. jak i na tzw. obligatoryjnym, tłumaczy Mateusz Brząkowski,ekspertSerwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.PFRON - DEK-I-a (poz. 31) - napisał w Różne tematy: Jak prawidłowo policzyć poz. nr 31 (zatrudnienie ogółem - przeciętnie zatrudnienie w danym miesiącu w osobach).. Deklarację należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty do Zarządu Państwowego Funduszu .DEK-I-a 1/1 Objaśnienia do formularza DEK-l-a.. Narzędzie zaprojektowano tak, że jego zastosowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy a dane wprowadzone są na wzór deklaracji DEK-I-0, którą firma składa do Funduszu.Jak dokonać i rozliczyć wpłaty na PFRON.. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 .Deklaracje PFRON dzielą się na wiele rodzajów, które zależą w dużej mierze od liczby zatrudnionych osób..

2a i 2g ustawy o rehabilitacji; DEK-I-b - miesięczna deklaracja wpłat, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 21 ust.

1 ustawy o rehabilitacji - jeśli nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (Wu 0,06), zobowiązany jest dokonywać wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składać deklaracje miesięczne DEK-I-0 oraz deklaracje roczne DEK-R; art. 21 ust.. W przypadku braku numeru rejestrze PFRON lub zmian danych należy sporządzić deklarację ewidencyjną DEK-Z (opis w wyjaśnieniach do DEK-Z) i przesłać do .. 3 Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy PFRON w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, numer: 77 1130 1017 0019 9361 9020 0037.. Infolinia PFRON - 22 581 84 10 Telefon dostępny w dni powszednie, w godzinach 9.00-15.00 - obsługa e-PFRON2 .. Kolumna: DEK-I-bDeklaracje PFRON - kto składa.. 1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Dane infolinii.. Deklaracja dostępnościPrzejdź do komunikatów PFRON Informacja na temat plików cookies Serwis używa informacji zapisanych za pomocą plików cookie oraz innych rozwiązań informatycznych pozwalających na personalizację treści do potrzeb użytkownika oraz w celach statystycznych.Kolumna: DEK-I-a Należy zaznaczyć pozycje w wierszach dotyczących miesięcy danego roku kalendarzowego, za które pracodawca był zobowiązany do wpłat na PFRON oraz złożenia deklaracji miesięcznych wpłat DEK-I-a (art. 21 ust..

Deklaracja PFRON - termin składania wszystkich dokumentów jest stały.Wezwanie pracodawcy przez PFRON do skorygowania deklaracji lub informacji może nastąpić w przypadku stwierdzenia przez Fundusz, że deklaracja lub informacja została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki.

Znane już są nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z składanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Wpłaty obowiązkowe na PFRON Wnioski z 2018 roku Wniosek z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udostępnienia danych o liczbie pracodawców i stanie zatrudnienia wykazanych w deklaracjach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b za okres sprawozdawczy październik 2017 r.Obja śnienia do formularza DEK-I-a 1 W przypadku składania deklaracji DEK-I-a po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza si ę deklaracj DEK-Z.. 2 Nale Ŝy wpisa ć numer, je eli został nadany pracodawcy przed dniem zło enia deklaracji.. 3 Nale Ŝy wpisa ć numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa.. 25 pracowników na pełny wymiar pracy, przy czym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiąga 6%.. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należnej (opis poz.44) lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.Wyjaśnienia do DEK-I-a 1 / 9 DEK-I-a wyjaśnienia do deklaracji miesięcznej wpłaty składanej Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez system e-PFRON2 ( dla wzoru deklaracji obowiązującej od 1 października 2018 r. SPIS TREŚCI 1.DEK-I-a (deklaracja miesięczna) - składasz, jeśli nie osiągasz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% i jesteś państwową i samorządową jednostką organizacyjną będącą jednostką budżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury oraz jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii.Deklarację DEK-I-a wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust..

Warto dowiedzieć się, która będzie odpowiednia w danym przypadku.Wpłaty obowiązkowe na PFRON Wnioski z 2017 roku Wniosek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udostępnienia danych o liczbie pracodawców i stanie zatrudnienia oraz wysokości należnych wpłat wykazanych w deklaracjach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b za okres 2003/07-2016/12.1 października weszła w życie ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Sporządzenie deklaracji do PFRON obowiązuje wszystkich pracodawców zatrudniających min.. Czy może to być liczba po przecinku?. 2b i 2g ustawy o rehabilitacji;PFRON DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wypełnij Deklarację DEK-I-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. Wyróżnia się na przykład DEK-I-0, DEK-I-a czy DEK-II-u.. 1 W przypadku składania deklaracji DEK-l-a po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z.. Tytuł wpłaty winien zawierać: numer w rejestrze PFRON (opis poz.1), rodzaj deklaracji (DEK-I-a) i okres sprawozdawczy (opis poz.14).. 2 Należy wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do złożenia deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonania wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami Do 20 stycznia 2017 r. PFRON będzie też czekał na obejmujące dane za 2016 r. deklaracje DEK-R.Ten rodzaj druku jest przewidziany dla tych pracodawców, którzy z różnych tytułów byli zobowiązani do wpłat na rzecz funduszu przynajmniej w jednym miesiącu 2016 r.Pracodawca składa deklarację wyłącznie wraz z deklaracją DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b..

Przykład: 00X0000X0/DEK-I-a/RRRR-MM.DEK-I-a (deklaracja miesięczna) - składana jest jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% i jest państwową i samorządową budżetową jednostką organizacyjną, zakładem budżetowym, gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury lub jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii.DEK-I-a - miesięczna deklaracja wpłat, składana przez pracodawcę zobowiązanego do wpłat, o którym mowa w art. 21 ust.

Ja tak zrobiłam, bo tak interpretuje objaśnienia do Dek-I-a a nadrzędna jednostka uznała, że powinnam zaokrąglić tą liczbę do pełnej (nie ma nigdzie o tym wzmianki w .Ulga PFRON - INF-U w którym miesiącu rozliczyć - napisał w Podatki, rachunkowość, prawo - INFORLEX.PL: Witam, W którym miesiącu powinno odliczyć się ulgę w deklaracji DEK-I-a w następującym przypadku: - Deklaracja INF-U okres sprawozdawczy 07.2016 dotyczy zakupu w miesiacu czerwcu z terminem płatności w lipcu i jest załącznikiem do INF-1-u za 08-2016 r.Kalkulator miesięcznych wpłat na PFRON online.. Pracodawca może złożyć więcej niż jedną deklarację DEK-I-u w okresie sprawozdawczym.. Tytuł wpłaty winien zawierać: numer w rejestrze PFRON, rodzaj deklaracji i okres sprawozdawczy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt