Harmonogram rzeczowo finansowy wfośigw
37 kB: 30-11-2015: Karta zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego - załącznik 2/B.. Title: Harmonogram rzeczowow - finansowy Last modified by: Benon Kosiarkiewicz Created Date: 1/2 .HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Nazwa zadania: Poz. HRF Wyszczególnienie: obiekty, czynności, prace, zakupy (nazwa elementów, obiektów) Zakres rzeczowy Koszt zadania ogółem Koszt poniesiony do dnia złożenia wniosku /niekwalifik./ w roku .. Lista sprawdzająca projektu - przydomowa oczyszczalnia ścieków (LS - W1)Harmonogram pomaga uświadomić zakres czynności oraz zależności między nimi, ułatwia też nadzorowanie i wczesne wykrywanie zagrożeń realizacji.. Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:10.. RAZEM OGÓŁEM WFOŚiGW w tym: pożyczka .Procentowy udział środków WFOŚiGW w realizacji zadania: % kosztów kwalifikowanych.. Razem jednostki miary ilość, liczba niekwalifik.. Title: Harmonogram rzeczowow - finansowy Author: Marcin Kostrzewa Last modified by: Marcin Kostrzewa Created Date: 1/2/2002 1:37:59 PM Company:Akceptacja przez WFOŚiGW w Zielonej Górze Zarząd bieżące inwestycyjne w tym, na cele: Rodzaj wydatku (roboty, dostawy, usługi, zakup itp.) Wydatki na cele bieżące I II Wydatki na cele inwestycyjne w tym: brutto Koszt całkowity (zł) Koszt kwalifikowany (zł) … Pieczęć jednostki 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 .HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Nazwa zadania: Poz. HRF Zakres rzeczowy Koszt zadania ogółem Koszt poniesiony do dnia złożenia wniosku /niekwalifik./ w roku ..

Harmonogram rzeczowo - finansowy do wniosku Załącznik D.

Oświadczenie o dochodach i wydatkach.. Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 .Wyciąg z rozporządzenia z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.. Postać graficzna znakomicie ułatwia korzystanie z harmonogramu.. Zaświadczenie o zatrudnieniu.. Cel programuFundusz może sfinansować koszty kwalifikowane zadania wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym, które zostały poniesione po 01.07.2019 r., o ile zostanie zawarta umowa z Funduszem o dofinansowanie.. Razem jednostki miary ilość, liczba niekwalifik.. ZAKRES RZECZOWY jednostka miary ilość Wartość ( zł. ). Zakres rzeczowy Koszt całkowity Termin rozpoczęcia zadania: Termin zakończenia zadania: Razem pożyczka z Funduszu w tym: Nazwa zadania: Miejscowość: dnia: Skarbnik / Główny Księgowy Koszt poniesiony do dnia złożenia wnioskuSerwis wykorzystuje pliki cookies.. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Harmonogram rzeczowo-finansowy HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY jednostki miary ilość, liczba netto brutto Wnioskodawca Lp.. Cel szczegółowy OgraniczenSektor Podsektor Działanie Jednostka odpowiedzialn a Wskaźnik 1 Okres realizacji ie zużycia Szacunkowy ..

49 kB: 30-11-2015: Harmonogram rzeczowo-finansowy.

WFOŚiGW 216 49,89 2083,3 12026, 4 Liczba budynków z lepszą klasą zużycia energii [szt.] 5.. Ok, rozumiemDopłata WFOŚiGW do oprocentowania kredytu bankowego b. roboty budowlano-montażowe oraz dostawy: zakres rzeczowy winien odpowiadać umowie z wykonawcą/dostawcą i harmonogramem realizacji będącym jej załącznikiem, c. prace towarzyszące: organizacja ruchu zastępczego, rozruch technologiczny, wyposażenie laboratorium, itp.,HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY Author: Wojewódzki Fundusz Ochr.. Wyszczególnienie (obiekty, elementy, usługi, dostawy) Zakres rzeczowy ilość Źródło finansowania Koszt całkowity Koszty poniesione do dnia złożenia wnioskuSerwis wykorzystuje pliki cookies.. Akceptacja przez WFOŚiGW w Zielonej Górze Zarząd Pieczęć jednostki 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 0.00 0.00.. Ok, rozumiem Nazwa zadania WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO Okres realizacji inwestycji HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Razem brutto: .. * Środki WFOŚiGW w Krakowie w danej pozycji harmonogramowej nie mogą przekraczać kwoty netto ** inne źródła finansowania - (m.in .HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY Author: Wojewódzki Fundusz Ochr..

Ok, rozumiemHarmonogram rzeczowo-finansowy zadania: ..... Lp.

Akceptacja przez WFOŚiGW w Zielonej Górze Zarząd Dział, rozdział, paragraf planu finansowego .. miesiąc 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 0.00 0.00.. Efekt rzeczowy i ekologiczny oraz wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego.. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży .WFOŚiGW - 150 000,00 z .. DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 17.11.2011 r.) 22 KB: J. POŻYCZKA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 07.05.2018 r.) .. F. WNIOSEK O UMORZENIE części pożyczki udzielonej ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (zamieszczono 19.03.2018r.). RAZEM OGÓŁEM WFOŚiGW UWAGA: *) Liczbę kolumn należy dostosować do długości okresu finansowania zadania.Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo - finansowego.. Wzór nr 1 - wniosek o dofinansowanie - część A Wzór nr 2 - wniosek o dofinansowanie - część B Wzór nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięciaHarmonogram rzeczowo-finansowy.. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego na szkolenie on-line: „Program Priorytetowy Czyste Powietrze - zasady udzielania dotacji i wniosek o dofinansowanie" dla osób fizycznych.Dokument: Regulamin udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW w Lublinie dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM..

Informacja - dane osobowe Harmonogram rzeczowo - finansowy do umowy.

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.". dowiedz się więcej.. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Środowiska, Poznań Last modified by: Złotek, Robert Created Date: 12/3/2015 12:57:00 PM Company: WFOŚiGW Other titles: HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWYHarmonogram wzór Lp.. Oświadczenie wnioskodawcy.. dowiedz się więcej.. dowiedz się więcej.. Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy z dziedzin EE, EB, OP, MN Oświadczenie o podatku VATHARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła z węglowego na gazowe" Lp.. Termomoder nizacja budynków .Jednostki Samorządu Terytorialnego Wniosek: [Pobierz] Lista załączników: [Pobierz] Oświadczenie o pomocy publicznej: [Pobierz] Instrukcja rozliczenia raty: [Pobierz] Instrukcji rozliczenia końcowego: [Pobierz] Ochrona Powierzchni Ziemi, Powietrza i Wód Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz] Karta Efektu ekologicznego: [Pobierz] Ochrona Przyrody Harmonogram rzeczowo-finansowy .Duże wsparcie finansowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków WFOŚIGW w Poznaniu w ramach programu „MAŁY STRAŻAK" 18.01.2021 W ramach Programu Priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.. Wyszczególnienie elementów składowych zadania - obiekt, ro-dzaj robót Zakres rze-czowy Koszty kwalifikowane (w tym WFOŚiGW) Koszty kwalifiko-wane poniesione do dnia złożenia w zł wniosku Ogółem rubryki 7+8+9+10I.. Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:44..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt