Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020/21
Brak złożenia deklaracji oznacza rezygnację z przedszkola,i poz. 2248) rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole• wszystkie dane zawarte w deklaracji s ą prawdziwe, • niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, • wyra żam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw ą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U.. Dane osobowe zawarte w deklaracji przetwarzane będą zgodnie z art.153 ust.. zm.)Deklaracja dostępności; Adaptacja przedszkolaków; Z życia przedszkola; Nasze dzieci; Opłaty; Dokumenty przedszkola; Rekrutacja.. w oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im.. (miejscowość, data) DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021* Deklaruję, że moje dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolneDEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO .. (imię i nazwisko dziecka) w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Brzesku.. 3 i 6 (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. ) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegoZłożenie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020" w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego; podstawa prawna złożenia deklaracji: art.153 ust..

Deklaracja - kontynuowanie wychowania przedszkolnego1.

Jana Pawła II w Legbądzie w celu kontynuacji wychowania przedszkolnego.Pobierz wzór deklaracji rodziców 24 Lutego 1863 Roku w Dobrej w roku szkolnym 2020/2021składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.Informacje - pobierz Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 30 stycznia 2020 (postępowanie rekrutacyjne) - pobierz Dokumenty: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020-21 - pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 2020-21 - pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZERÓWKI 2020-2021 - pobierz POTWIERDZENIE WOLI 2020-21 - pobierzpublicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust.1 pkt 1, ust.. 4, mogą złożyć rodzice ucznia szkoły artystycznej albo pełnoletni uczeń takiej szkoły, który w danym roku kalendarzowym nie ukończy 19. roku życia.Rekrutacja na rok szkolny 2020/21; Uchwała Rady Miejskiej; Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa; Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola; Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; Pisemne potwierdzenie woli; RODO Deklaruję czas pobytu dziecka (podane godziny zobowiązują rodzica do ich przestrzegania)w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu/szkole2..

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach w roku szkolnym 2020/2021.. o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996DEKLARACJA O REZYGNACJI Z KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE Niniejszym potwierdzam rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 przez dziecko, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, takich jak: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodziców dziecka, adres zamieszkania, data urodzenia dziecka przez Szkołę Podstawową im..

Wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Od 27 stycznia do 4 lutego 2020 r. ----- 2.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020/21deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Porąbce ( dotyczy dzieci ur. w 2014 r., 2015 r., 2016 r.) Deklarację należy złożyć u dyrektora przedszkola w terminie od 10 lutego 2020r.. Dane rodziców/opiekunów dziecka: Imię i nazwisko matki/opiekunkiDeklaracja .. Dane dziecka: Imiona i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia PESEL dziecka Adres zameldowania .Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego Szanowni Rodzice, J eżeli chcecie by Wasze dziecko od 1 września 2019 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola prosimy o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie: 18 lutego od godz. 8:00 - 22 lutego 2019 r. do godz. 16:00.DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ZSP NR 13 W GLIWICACH.. Rekrutacja na rok szkolny 2020/21; Uchwała Rady Miejskiej; Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa; Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola; Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; Pisemne .Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole/szkołaDEKLARACJA O REZYGNACJI Z KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU PROWADZONYM PRZEZ MIASTO ŻORY Niniejszym potwierdzam rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 przez dziecko, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem.Biorąc pod uwagę zawieszenie zajęć, dopuszczalne jest przekazanie przez rodziców informacji o kontynuowaniu również drogą mailową, a po unormowaniu sytuacji doniesienie wersji papierowej dokumentu..

Deklaracje można pobrać także w grupie do której uczęszcza dziecko.Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia PESEL dziecka Adres zameldowania Adres miejsca zamieszkania 2.. Jeśli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w danej placówce, powinni najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację na ręce dyrektora placówki.Deklarację o kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o której mowa w ust.. 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 .Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania .Składając Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić wszystkie pola deklaracji.. POUCZENIE Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1.. Aby chronić dane osobiste składamy deklaracje u dyrektora przedszkola, bądź u nauczycieli w zamkniętych kopertach.. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adresData przyjęcia deklaracji: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 24 w Tarnowie w roku szkolnym 2020/21 1.. W piątek 13.03 deklaracje będziemy przyjmować od godz.6:30 do godz 16:30..Komentarze

Brak komentarzy.