Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego warszawa
Deklaracja - kontynuowanie wychowania przedszkolnegoSzanowni Rodzice, J eżeli chcecie by Wasze dziecko od 1 września 2019 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola prosimy o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie: 18 lutego od godz. 8:00 - 22 lutego 2019 r. do godz. 16:00.. O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO .. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni• wszystkie dane zawarte w deklaracji s ą prawdziwe, • niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, • wyra żam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw ą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U.. Rekrutacja na rok szkolny 2020/21; Uchwała Rady Miejskiej; Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa; Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola; Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; Pisemne .i poz. 2248) rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkolePrawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia .Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania .przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu/szkole2..

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego ZŁOŻENIE DEKLARACJI .

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole/szkołaDEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego .. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszych potwierdzeniu woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).. Warszawa, dnia .04-174 Warszawa.. (miejscowość, data) DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021* Deklaruję, że moje dziecko będzie kontynuowało wychowanie przedszkolneprzedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego..

Administratorem danych jest ...Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia PESEL dziecka Adres zameldowania Adres miejsca zamieszkania 2. tel: (22) 612 58 19 email: [email protected].. 4, mogą złożyć rodzice ucznia szkoły artystycznej albo pełnoletni uczeń takiej szkoły, który w danym roku kalendarzowym nie ukończy 19. roku życia.. zm.)Deklaracja dostępności; Adaptacja przedszkolaków; Z życia przedszkola; Nasze dzieci; Opłaty; Dokumenty przedszkola; Rekrutacja.. 3 i 6 (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. ) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegoprzyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Iławie w roku szkol..

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok 2020/2021 od 25.02.2020 do 02.03.2020 do godz.16:00 należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

DZIEŃ ZIEMI 2020; .. Terminy składania deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego Luty 24th, 2020 | Author: Administrator Przypominamy : od 25 lutego (wtorek) do 2 marca do godz. 16.00 (poniedziałek) rodzice dzieci składają potwierdzenie o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym -druk do pobrania deklaracja_o .przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.. TYLKO DO 2 MARCA DO GODZINY 16:00!. POUCZENIE Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1..

Dane rodziców/opiekunów dziecka:Deklarację o kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o której mowa w ust.

2 ustawy - Prawo oświatowe, r odzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu .publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust.1 pkt 1, ust.. * Zgodnie z art. 20w ust.. 2020/2021 Deklarację należy złożyć do 28.02.2020 r. 1.. Termin składania: od 2 marca 2020 r. do 6 marca 2020 r.składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.Kontynuowanie wychowania przedszkolnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt