Plan stażu nauczyciela stażysty 2018
Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.3 3.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAW trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. ubiegającego się o stopień.. Cele szczegółowe: 1.. Agata Szczepaniak-Masłowska.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. Podziel się artykułem: Kopiuj link; Już od 1 września 2018 r. zmieniają się zasady zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.. Bardziej szczegółowoNauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust.. Na bieżąco przez okres stażu: 4.. Bardziej szczegółowoNie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych przedmiotów.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Tworzenie kroniki prowadzonej grupy z 2003 r.Wrzesień 2018 r. 2.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.Stażysta, starający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez swojego opiekuna stażu (ewentualnie innego nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły), w wymiarze przynajmniej jednej godziny w miesiącu.Nauczyciel stażysta- zmiany Najwięcej zmian dotyczy nauczycieli stażystów, którzy są właśnie w trakcje jego trwania, a rozpoczęli go 1 września 2018 roku.. Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Bożena Krężel Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi .. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole..

nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r .. ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Wydłuża się nie tylko okres stażu na nauczyciela kontraktowego, ale również warunki, które trzeba spełnić, by ów stopień .Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego.. zawodowegoPrzedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. 2 oraz art. 9d.. Poznaj warunki rozpoczęcia stażu w roku szkolnym 2020/2021.. 2019 r. poz. 1287);- potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu, - bibliografia.. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. 3.Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d.. ust.. Kontrakt z opiekunem stażu.. PODSTAWA PRAWNA.. Cały okres stażu 3.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Rozmowy i konsultacje dotyczące treści zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz sposobu jego realizacji - Zawarcie kontraktu - Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Opiekun stażu: mgr Długość stażu: 9 miesięcy Planowana data ukończenia: 31.05.2018 r. Przerwy w okresie odbywania stażu: - Data złożenia sprawozdania: 4.06.2018 r. Plan sporządzony na podstawie: • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2017/2018.

1 ustawy Karta Nauczyciela); W trakcie odbywania stażu nauczyciel realizuje plan rozwoju zawodowego, który zatwierdza dyrektor.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie - portale internetowe, - plan dostępny w dokumentacji przedszkola.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2017/2018.. 1*) ZADANIA - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Boczkaja mgr Krystyna Poradzisz Nazwa i adres placówki : Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. Kazimierza Wielkiego 123 32-400 Myślenice Czas trwania stażu: 1.09.2016 - 31.05.2017 r.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole..

2.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Jest to tylko materiał pomocniczy .. stażu Wrzesień 2018 Cały okres stażu W bieżącej pracy Zgodnie z harmonogramemOpublikowano: 12 września 2018 roku.. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również .Sytuacja prawna nauczycieli kontraktowych i mianowanych kończących staże po dniu 1 września 2018 r. W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed dniem 1 września 2018 r. oraz dokumentacji załączanej do wniosku o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego wyjaśniamy:Stopień nauczyciela stażysty otrzymuje się z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole - (art. 9a ust.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia .Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi pomysłami.. Ich staż w trakcie jego trwania został skrócony z 2 lat do 12 miesięcy (przepisy przejściowe tylko dla tych stażystów).Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020 1.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków naukiJeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie - art. 9h ust.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć.. Cele stażu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu - 2018.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2017/2018 1.. Zgodnie z rozporządzeniem należy go przedstawić dyrektorowi w terminie 20 dni od .Zastąpienie opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, projektem oceny dorobku zawodowego.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Dłutów.. Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Bożena Krężel Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt