Wzór pisma powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły 2017
Prawo oświatowe - 1.. Powierzenia stanowiska wicedyrektora (podobnie jak innych stanowisk kierowniczych w szkole) i odwołania z niego dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.W piśmie z czerwca 2017 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej poinformowała pełniącą funkcję Wicedyrektora tej Szkoły, że w związku z zakończeniem kadencji Dyrektora i działając na podstawie art. 37 ust.. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.Pismo do OP w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora.. W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko Wicedyrektora i inne.64 Prawo oświatowe.. 2 z dniem 1 września 2017 r. stanie się wicedyrektorem 8‑letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum.. 205 ust.. Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Zgodnie z art. 37 ust.. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół .Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu:..

Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor.

Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Doprecyzowanie uprawnień i obowiązków najczęściej następuje w Ramowym Statucie Szkoły.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że .. Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. Wzór statystycznej karty .Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce (.). Co powinno zawierać pismo skierowane do organów wydających opinię w tej sprawie?. zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o systemie oświaty, dyrektor przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora zasięga opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.MKJ 11-08-2018 20:34:36 [#32] Dlatego, że ten warunek wypełnia informacja z KRK, którą kandydat na wicedyrektora jeszcze jako nauczyciel przedstawił dyrektorowi przed nawiązaniem stosunku pracy, choć, jak w którymś z wątków napisała rzewa, już na drugi dzień ten papierek jest nic nie wart i trudno się z nią nie zgodzić.W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 37 ust.1 ustawy o systemie oświaty).Powołanie na stanowisko wicedyrektora..

Porada prawna na temat wzór pisma na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły.

Powierzenie stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych (tj. od dnia 1 września danego roku szkolnego) jest zasadą, jednakże nie jest to zasada .Wówczas dyrektor ten na mocy art. 238 ust.. Pozostało.. 1 ustawa o systemie oświaty).. w sprawie ustalania wysokości pomocy materialnej w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno.Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych.. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły.. PRZYKŁAD: Pracodawca, który posiada sieć sklepów spożywczy, przedstawił swojej pracownicy, która jest sprzedawcą i wykonuję pracę w sklepie przy ul.Pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy.. Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.. 1 ustawy o systemie oświaty odwołuje ją z funkcji Wicedyrektora z dniem .Porada prawna na temat rezygnacja ze stanowiska dyrektora szkoły- wzór pisma..

Pytanie: Chcę powołać w mojej szkole stanowisko wicedyrektora.

W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.. 2 z dniem 1 września 2017 r. stanie się wicedyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum.Nie można powierzyć innemu pracownikowi pracy na podstawie art. 42 § 4 KP, jeżeli powierzenie innej pracy miałoby wynikać z niezdolności do pracy innego pracownika.. Henryka Sienkiewicza w Kolnie.. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające .W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem możliwe jest utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły, prawo do powołania nauczyciela ma dyrektor szkoły (art. 37 ust.. Wanda Pakulniewicz.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej..

ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.

Na przełomie roku więc pracodawca może powierzyć taką pracę nawet na 6 miesięcy, tj. od 1 .w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.. 1 ustawy o systemie oświaty (dalej u.s.o.). UWAGA: JPK - zmiany od 1 września 2017 r. oraz wskazówki jak radzić sobie z już .Rezygnacja Wicedyrektora Szkoly.. Wzór pisma kierowanego do organu prowadzącego przez dyrektora szkoły przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Wówczas dyrektor ten na mocy art. 238 ust.. przed powierzeniem tego stanowiska dyrektora ma obowiązek zasięgnięcia opinii o kandydacie w: - organie prowadzącym szkołę, - radzie szkoły, - radzie pedagogicznej.W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.Jeżeli ponadto dyrektor szkoły podstawowej będzie chciał powierzyć mu stanowisko wicedyrektora (pod warunkiem, że organ prowadzący zgodził się na utworzenie stanowiska), musi wcześniej uzyskać opinię organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady szkoły jeżeli została powołana co do możliwości powierzenia tego stanowiska temu konkretnemu nauczycielowi (jednocześnie .Powołanie wicedyrektora w szkole - pismo w sprawie opinii na temat kandydata.. (imię i nazwisko pracownika) POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACYPowołanie Wicedyrektora..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt