Plan stażu nauczyciela stażysty 2018

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.3 3.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAW trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. ubiegającego się o stopień.. Cele szczegółowe: 1.. Agata Szczepaniak-Masłowska.. Znajomość przepisów prawa doty…


Czytaj więcej

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego 2019

Imię i nazwisko: Beata 6.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Pobierz wzór wniosku.Wniosek o otwarcie stażu w skróconym wymiarze (nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust.. Czy nauczyciel, który 20 lipca 2018 r. otrzymał nadanie stopnia nauczyciela mianowanego ale 1 września tego roku otrzymał umowę do 30 czerwca 2019 r. i podjął znowu pracę od 1 września, może złożyć wniosek o rozpo…


Czytaj więcej

Druk zaświadczenia o stanie zdrowia

W zaświadczeniu podaj adres zamieszkania osoby .Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników.. ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA - DZIECKA wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności .. egzystencji, wynikającej ze stanu zdrowia dziecka.. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia) Wzór wypełnienia.. Dodaj opinię: cztery × 3 = Podobne dokumenty w kategorii.. Ten dokument zastępuje dotychczasowy druk N-9, który stanowi zaświ…


Czytaj więcej

Wzór zaproszenia na urodziny doc

Sprawdź gotowe propozycje do przepisania na zaproszenie.. Wstęp kosztuje 6 zł od osoby.. Są przygotowane w formacie A4 - na jednym arkuszu są umieszczone 2 kartki - wystarczy zgiąć arkusz na pół (wzdłuż przerywanej linii), a następnie przeciąć (wzdłuż ciągłej linii).Lista produktów kategorii Wzory zaproszeń / Kolekcja BOHO / Zaproszenia na urodzinyNie zawsze ma się więc głowę do tego, aby zadbać o wyjątkowy tekst zaproszenia na komunię.. W naszej ofercie znajdziesz wiele różnych wzorów okazjona…


Czytaj więcej

Wniosek o zmianę nazwiska

W przypadku osób, które zamieszkują poza granicami RP, wniosek należy składać za pośrednictwem konsula, wskazując jednocześnie kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Z oferowanych przez nią możliwości mogą skorzystać polscy obywatele, przybywający na ternie naszego kraju uchodźcy, oraz .Wniosek o zmianę nazwiska składamy w Sądzie Rejonowym, Wydziale wieczystoksięgow…


Czytaj więcej

Umowa przedwstępna darowizny nieruchomości wzór

Data i miejsce zawarcia umowy; 2.Forma.Umowa przedwstępna może być zawarta w dowolnej formie, ponieważ kodeks cywilny nie wymaga zachowania formy szczególnej.Również umowa przedwstępna zbycia nieruchomości nie wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.Jednak co ważne, w przypadku niewykonania umowy przedwstępnej zawartej w formie pisemnej strony nie mogą dochodzić na jej podstawie zawarcia umowy .Umowa darowizny podlega uregulowaniom prawnym zawartym w artykułach 888 do 902 Kodeksu Cywil…


Czytaj więcej

Zawiadomienie o terminie rozprawy kpk

Przepisów § 2 i 3 oraz art. 133 § 3 nie stosuje się do doręczenia oskarżonemu zawiadomienia o pierwszym terminie rozprawy głównej, terminie posiedzenia, o którym mowa w art. 341 § 1, art. 343 § 5, art. 343a i art. 420 § 1, oraz doręczenia wyroku, o którym mowa w art. 500 § 1.. [Doręczenie zastępcze] § 1.Prokurator może także dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o zobowiązanie podmiotu określonego w art. 52 Kodeksu karnego do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa uzyskanej korzyści majątkowej oraz zawia…


Czytaj więcej

Umowa agencyjna wzór pdf

0 strona wyników dla zapytania wypowiedzenie umowy o pracę wzór pdfZnaleziono 24 interesujących stron dla.0 strona wyników dla zapytania wzór wypowiedzenie umowy agencyjnej .Umowa Agencyjna Wiedza Doświadczenie Zaufanie Partnerstwo 2 2.. Zgodnie z postanowieniami umowy Zleceniodawca zobowiązany jest: do przekazywania Agentowi dokumentów oraz informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy, zawiadamiać Agenta o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu umowy, …


Czytaj więcej

Wzory testamentów notarialnych

W celu ułatwienia poszukiwania testamentu z dniem 5 października 2011 r. Krajowa Rada Notarialna uruchomiła Notarialny Rejestr Testamentów (NORT).. KOMUNIKATY.. Jak odszukać testament?Notarialny.. Testament na tle innych czynności praw­nych, takich jak np. umowy, oferty, oświadczenia, jest szczególną czynnością prawną, dla której wymagana jest .Wzory testamentu z zapisem.. System działa na podstawie przepisów opisanych w dziale Podstawa Prawna.. U notariusza można przechować nie tylko testament…


Czytaj więcej

Rachunek na jednostkach

Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. następujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały objęte konsolidacją: Jednostka dominująca: Bank Handlowy w Warszawie S.A.(2) W dniu 12 maja 2011 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne i MSSF 12 Ujawnianie informacji…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt