Wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z 1995 roku

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254).. Symbol Przeznaczenie Format Cena netto Dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 stosuje się świadectwo z literą "a" w symbolu.Proszę o odpowiedź w sprawie wzoru druku świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 1991/1992.. 0,37 zł z VAT 0,30 zł netto.Równoważność ś…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt