Wniosek o likwidację barier architektonicznych

Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-20.00 .Wnioski dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej składać należy we właściwym terytorialnie dla miejsca lokalizacji mieszkania Oddziale PFRON, na drukach wniosku według wzoru (załącznik nr 4) wydawanych lub wysyłanych przez oddział PFRON, WUP - WOZiRON.Dla niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa wnioski o dofinansowanie ze środków.. Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier…


Czytaj więcej

Wniosek o likwidację działalności gospodarczej

Należą do nich przede wszystkim: Wyrejestrowanie firmy z CEIDG.. Wniosek o wyrejestrowanie firmy można teraz złożyć w dowolnym terminie, informacje te jednak powinny odpowiadać stanowi faktycznemu (do kwietnia 2018 r. należało to zrobić do 7 dni od zakończenia działalności).W tym celu należy złożyć wniosek CEIDG-1 informujący o zamknięciu działalności gospodarczej, gdzie w polu 01 należy zakreślić punkt 5.. Zapraszamy!. 1 pkt 2), że przedsiębiorca obowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wp…


Czytaj więcej

Wniosek o likwidację licznika tauron

Dla domu.Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji może złożyć osoba, na którą ta umowa jest zawarta lub upoważniony przez nią podmiot.. Termin wizyty montera może być zmieniony w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja.Procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci i wymiana licznika na dwukierunkowy nie uległa zmianie.. Nasze zdanie będzie się sprowadzało do następujących czynności związanych z następującymi procesami: wypełnienie i wysłanie wniosku o wypowiedzeniu umowy; sprawdze…


Czytaj więcej

Wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej wzór

W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku, bank - zanim zwróci wniosek bez jego rozpatrzenia - winien wyznaczyć termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż .Premia gwarancyjna jest państwowym dodatkiem do naszych skromnych oszczędności zbieranych od dawna na tzw. książeczce mieszkaniowej.. Wcześniejsze uzyskanie dofinansowania .Wysokość premii z książeczki nie może być wyższa niż równowartość kosztów budowy mieszkania o powierzchni 55 mkw. 1 pkt 11 i 12, uprawnienie do złożenia w…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt